De Commissie Schutte heeft in april 2004 het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap(OCW) geadviseerd om bij de Hogeschool Zeeland 11,8 miljoen euro terug te vorderen. Omdat door de Commissie alleen de jaren 2001 t/m 2003 gekwantificeerd is, heeft de Auditdienst van het Ministerie aanvullend onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek heeft Staatssecretaris Rutte vastgesteld dat de Hogeschool Zeeland in de periode 2001 tot en met 2004 19,1 miljoen euro aan ten onrechte uitgekeerde Rijksbijdragen heeft ontvangen, die vervolgens zijn besteed aan het onderwijs in de achterliggende jaren.

VVD staatssecretaris Rutte heeft in de Tweede Kamer meermalen uitgesproken dat terugvorderingen in het kader van het Schutte-dossier niet mogen leiden tot continuïteitsproblemen bij universiteiten of hogescholen. In zo.n situatie wordt gezocht naar een terugbetalingsregime op maat, zonder dat de hoogte van het terugvorderingsbedrag beïnvloed wordt. In het geval van Hogeschool Zeeland levert het terug te vorderen bedrag mogelijk een gevaar op voor de continuïteit. Om dat gevaar het hoofd te bieden zijn de school en het Ministerie van OCW overeengekomen dat de Hogeschool Zeeland het terug te vorderen bedrag in gelijke termijnen, over een periode van 20 jaar, terugbetaalt.

Ambities HBO in Zeeland
De Hogeschool Zeeland heeft begin 2004 het instroombeleid van buitenlandse studenten nadrukkelijk gewijzigd. Ook heeft de Hogeschool de strategie voor de komende jaren verder uitgewerkt en in het voorjaar van 2005 neergelegd in een nieuw businessplan. Zowel het Ministerie van OCW als Hogeschool Zeeland heeft toen geconcludeerd dat een .Hoger Beroepsonderwijs met ambitie. in Zeeland een belangrijke gemeenschappelijke doelstelling is.

De Hogeschool Zeeland heeft het initiatief genomen om met een aantal partners een
zogenaamd .Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie. (AKZ) te sluiten. De Zeeuwse
Onderwijsinstellingen (vo,mbo,hbo,wo), Overheden (provincie en gemeenten) en Ondernemers (Brabants-Zeeuwse werkgevers en MKB) gaan gezamenlijk de Zeeuwse Kenniseconomie vormgeven. Doel van het akkoord is de Zeeuwse economie te versterken door het zorgen voor gekwalificeerde mensen en een hoog onderwijs participatie in Zeeland, evenals het bevorderen van kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven. De samenwerking moet ook de innovatie als onderdeel van een gezamenlijke aanpak stimuleren. De betrokken partijen hebben deze zomer onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin in Zeeland het akkoord ondertekend.

Terugbetalingsregeling
Het terug te vorderen bedrag van 19,1 miljoen euro in relatie tot de jaarlijkse
Rijksbijdrage en de opgebouwde vermogenspositie van Hogeschool Zeeland zou tot gevolg kunnen hebben dat de continuïteit en/of kwaliteit van het HBO in Zeeland in gevaar komt. Aangezien het onderwijs en de studenten niet de dupe mogen worden van het terugvorderen van onterecht verkregen Rijksbijdragen is voor Hogeschool Zeeland een specifieke terugbetalingsregeling getroffen. Daarbij wordt niet getornd aan de hoogte van het bedrag.

OCW en Hogeschool Zeeland zijn overeengekomen dat de hogeschool het terug te vorderen bedrag in een periode van 20 jaar terugbetaalt. Iedere twee jaar in september (te beginnen in 2007) vindt een bestuurlijk gesprek plaats tussen het College van Bestuur van de Hogeschool Zeeland en een delegatie van het Ministerie van OCW. In dit gesprek wordt door de Hogeschool de financiële positie geschetst in relatie tot de beleidsambities van Hogeschool Zeeland. Daarbij wordt ook ingegaan op de ontwikkelingen zoals vastgelegd in het AKZ. en de betrokkenheid van de partners in het AKZ. De Hogeschool geeft daarbij aan of ze denkt te kunnen voldoen aan de terugbetalingsverplichting voor de daaropvolgende twee kalenderjaren, zonder dat daarbij onverantwoorde concessies gedaan moeten worden aan de kwaliteit van het HBO in Zeeland. Mocht de Hogeschool van mening zijn dat terugbetaling in die twee jaar niet mogelijk geacht wordt, dan zal moeten worden onderbouwd dat dit het gevolg is van niet door de Hogeschool Zeeland te beïnvloeden factoren.

Het Ministerie van OCW kan dan toestemming geven om in die daaropvolgende twee jaar niet tot terugbetaling over te gaan omwille van continuïteit en kwaliteit van het HBO in Zeeland, maar dit zal een opschortende werking hebben ten aanzien van de terugbetaling en dan wordt de terugbetalingsperiode dus met twee jaar verlengd.

bron:OCW