De ledenvergadering van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is donderdagavond akkoord gegaan met het eindvoorstel in de onderhandelingen tussen de LHV, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit eindvoorstel was vorige week opgesteld door de onafhankelijk voorzitter van de onderhandelingen, Ella Vogelaar.

De afgevaardigden bestempelden dit eindvoorstel weliswaar als een minimaal compromis, maar waren wel van mening dat de afspraken die in het akkoord worden vastgelegd uitzicht bieden op het maken van verdere afspraken in de nabije toekomst. Die nadere afspraken zijn in hun ogen noodzakelijk om ook op langere termijn de kwaliteit van de huisartsenzorg te kunnen garanderen.

 Met name rond de vaststelling van het consulttarief zullen snel nadere afspraken moeten worden gemaakt, aldus de ledenvergadering. Het eindvoorstel spreekt nu van een bijna automatische verlaging van het consulttarief als huisartsen aanzienlijk meer consulten in een jaar voeren, ongeacht de oorzaak daarvan. Daarbij wordt geen rekening gehouden met omstandigheden buiten de invloedssfeer van de huisarts, zoals een te verwachten toename van het aantal consulten als gevolg van de vergrijzing in Nederland. Ook was men van mening dat deze bepaling op gespannen voet staat met de door het ministerie uitgedragen standpunt van "loon naar werken".

Belangrijke positieve aspecten van het eindvoorstel zagen de aanwezigen in de mogelijkheden om in grotere verbanden met zorgverzekeraars te kunnen onderhandelen over het individuele contract tussen huisartsen en verzekeraars. Thans moet iedere huisarts op basis van NMa-eisen in principe individueel onderhandelen. Ook het feit dat op bestuurlijk niveau ieder kwartaal tussen partijen overleg zal plaatsvinden over de uitwerking van de gemaakte afspraken, vond men een goede aanzet om mogelijkerwijs nog tijdig gewenste verbeteringen aan te brengen. Mede omdat men van mening was dat na geruime tijd alle partijen nu weer als volwaardige partners met elkaar in gesprek zijn, kwam de ledenvergadering uiteindelijk tot de beslissing akkoord te gaan met het gepresenteerde eindvoorstel

bron:LHV