Naar aanleiding van het pleidooi van Tweedekamerlid Geert Wilders ons Grondwetsartikel 1 te schrappen en te vervangen door een artikel waarin de joods-christelijke en humanistische traditie van Nederland als dominante cultuur wordt vastgelegd, hecht het Humanistisch Verbond er aan het belang van artikel 1 juist te onderstrepen.

Wilders gaat met het verwijzen naar onder meer de humanistische traditie geheel voorbij aan de inhoud van die traditie zelf. Het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel zijn samen met de vrijheid van godsdienst, levensbeschouwing en vrijheid van meningsuiting, grondbeginselen van de humanistische visie. Het Humanistisch Verbond houdt dan ook onveranderd vast aan het belang van artikel 1. De humanistische en de moderne joodse en christelijke benaderingen in ons land kenmerken zich door een open en tolerante houding, waarbij iedereen vrij is een eigen levensbeschouwing te ontwikkelen, te kiezen of te verlaten. Het Humanistisch Verbond is van mening dat iedereen in vrijheid een eigen godsdienst en levensovertuiging moet kunnenbelijden.
Voor zover godsdiensten, levensbeschouwingen of politieke overtuigingen al de neiging zouden hebben burgers op grond van bepaalde kenmerken te willen discrimineren, is art. 1 juist een effectieve bescherming daartegen gebleken. Het HV betreurt dat het anti-discriminatiebeginsel in dit politieke debat tegenover het humanisme, jodendom en het christendom geplaatst wordt en dat opnieuw wordt gesteld dat de islam als zodanig een bedreiging voor een tolerante samenleving is. Het toont eens te meer aan hoe belangrijk art.1 is! Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
bron:Humanistisch Verbond