Op donderdag 19 januari wordt, in het Provinciehuis van Drenthe, voor het project De IJkdijk de intentieverklaring getekend door ruim 20 deelnemende bedrijven en de initiatiefnemers om dit unieke en innovatieve project in Noord-Nederland te realiseren. De IJkdijk is een initiatief van: TNO Informatie- en Communicatietechnologie. Waterschap Hunze en Aa's, Awenyddion, STOWA, Rijkswaterstaat / WaterINNovatiebron / DWW, GeoDelft, Integrated Development Lab (IDL) en de N.V. NOM.

IJkdijk
IJkdijk is een wereldwijd uniek project, om kansrijke technologische ontwikkelingen uit de sensor-industrie toepasbaar te maken voor waterbeheerders. Het doel van dit project is een efficiëntere beheersing van waterkeringen en moet uiteindelijk leiden tot een realtime monitoringssysteem voor dijken. Een breed consortium, bestaande uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en beleidsmakers, gaat het nut van sensortechnologie voor het waterbeheer in de praktijk onderzoeken. Er komt een proefdijk, dé IJkdijk, in een kleine polder ten zuiden van Bellingwolde, van ongeveer een kilometer lengte. In deze nagebootste waterkering zullen verschillende sensor- en ict-technologieën geplaatst worden om onder gecontroleerde omstandigheden hun bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid te testen.
De IJkdijk is het eerste grootschalige Noord-Nederlandse project op het gebied van sensor-technologie in samenwerking met het IDL. Naast waterscheidingstechnologie en energietechnologie is sensortechnologie het derde speerpunt (Pieken in de Delta) in de noordelijke economie. Het IDL is het door SNN gesteunde instituut dat werkt aan toepassingen op het gebied van sensortechnologie in Noord-Nederland.
Noodzaak IJkdijk
Er is een groeiende behoefte bij de waterschappen aan nieuwe methodieken om diverse parameters in en om waterkeringen permanent en op een objectieve manier real-time te meten, te bewaken en te besturen. Klimaatveranderingen zorgen voor zowel het stijgen van de zeespiegel als een grotere piekafvoer in stroomgebieden. Het continue monitoren door sensortechnologie richt zich vooral op de veiligheidsgaranties, waarmee in de toekomst catastrofes zoals in Wilnis en Stein zijn te voorkomen. Het zal duidelijk zijn dat er ook vanuit het buitenland belangstelling is voor deze technologie.
IJkdijk en sensortechnologie
Er liggen kansen om de wereld van de sensorindustrie en de dagelijkse praktijk van de waterschappen op elkaar aan te sluiten. Een vertaalslag is nodig om de technologische ontwikkelingen uit de sensorindustrie toepasbaar te maken voor de waterschappen. De IJkdijk biedt de aanbieders van sensortechnologie en waterschappen de kans om in een gecontroleerde praktijksituatie de werkelijke waarde van deze sensor- en communicatietechnologische voor het waterkeringenbeheer te testen.

Er zal onderzoek worden gedaan naar de toepassing van verschillende nieuwe technologieën. Daarnaast zal worden bepaald hoe de verkregen informatie te vertalen is naar weloverwogen acties en accurate aanleg- en onderhoudsplanningen op korte, middellange en lange termijn. De IJkdijk staat open voor het testen van vele soorten sensoren en communicatietechnologie. Een groot aantal leveranciers is uitgenodigd om met voorstellen te komen. Uitgangspunt is dat zowel bestaande technieken zoals waterspanningsmeters, als nieuwe ideeën in aanmerking komen om getest te worden.
De IJkdijk is ook te gebruiken om innovatieve technologieën en concepten te toetsen die een scherper en/of meer robuust ontwerp van de infrastructuur mogelijk maken. Belangrijk facet binnen deze ontwikkelingen is het IDL. Het IDL is een noordelijk initiatief om de kennis bij het bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen rond deze technologieën dichter naar de markt te brengen.
bron:NOM