'Paramedische beroepsverenigingen hebben een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van hun achterban. De fundamenten voor een goed onderbouwd kwaliteitssysteem liggen er maar moeten worden uitgebouwd. Maar dan moeten er wel financiële impulsen komen van de overheid om dat mogelijk te maken.' Dat zei Philip van der Wees, hoofd Kwaliteitsbeleid, Onderwijs en Wetenschap van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), op 7 juni bij de presentatie van het rapport 'Continuïteit in kwaliteit'.

Van der Wees signaleerde dat de fysiotherapie geweldige vorderingen heeft gemaakt in het kwaliteitsbeleid. Mede daardoor is de wetenschappelijke onderbouwing van het effect van fysiotherapeutische hulp versterkt. Er zijn onder impuls van het KNGF complete kwaliteitssystemen ontwikkeld en geïmplementeerd. Er is op dat punt al veel gepresteerd, zowel op het gebied van wetenschappelijke onderbouwing, het ontwikkelen en meten van prestatie-indicatoren als op het terrein van patiënttevredenheid. Samenwerking binnen de zorgketen is op dit punt geboden, zeker waar het gaat om de effectieve behandeling van chronisch zieken, ouderen en kinderen.

Ondanks de nu opgebouwde know how is voor fysiotherapeuten een situatie ontstaan die de vakmatige ontwikkeling dreigt te blokkeren. 'De eigen verantwoordelijkheid wordt genomen, maar het ontbreekt aan impulsen vanuit de overheid. We maken ons zorgen over de continuering van het kwaliteitsbeleid en over de aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg.' Wetenschappelijk onderzoek binnen de daarvoor bestemde kanalen en projecten voor kwaliteitsbeleid zouden meer in aanmerking moeten komen voor financiering.

bron:KNGF