In 2010 moet minimaal 5.75% van de benzine en diesel uit biobrandstoffen bestaan. Ook wil het kabinet innovatie en duurzame biobrandstoffen stimuleren. Dit staat in de beleidsbrief biobrandstoffen, die staatssecretaris Van Geel (milieu) vandaag mede namens minister Brinkhorst van Economische Zaken aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Verplicht
Staatssecretaris Van Geel wil leveranciers van benzine en diesel verplichten om het aandeel biobrandstoffen te vergroten. In 2007 moet 2% van de op de Nederlandse markt gebrachte benzine en diesel uit biobrandstoffen bestaan. In 2010 moet dit percentage zijn opgehoogd tot 5.75 %. Om een start te maken wordt dit jaar het bijmengen van 2% biobrandstoffen fiscaal gestimuleerd.
Klimaat
Door de verplichting van 5,75% biobrandstoffen wordt de uitstoot van broeikasgassen uit het verkeer met 1.4 Mton gereduceerd. Dit komt boven de te verwachte 0.7 Mton reductie door het verplichte aandeel van 2% biobrandstoffen in 2007. Daarmee levert de verkeerssector een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de broeikasgassen. Om op langere termijn de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen wil Van Geel naast biobrandstoffen ook andere schone en meer klimaatneutrale brandstoffen, zoals waterstof, stimuleren. Ook wil hij meer schone en efficiënte voertuigen door bijvoorbeeld hybride elektrische aandrijving, brandstofcellen en gewichtsbesparing. Verder wil hij dat voertuigen efficiënter worden gebruikt door bijvoorbeeld een betere verkeersdoorstroming en intelligente verkeerssystemen.
Duurzaamheid
Van Geel wil de duurzaamheid van biobrandstoffen verhogen. Zo overweegt  wil hij biobrandstoffen die niet aan minimale duurzaamheidseisen voldoen niet (te) late meetellen. Dit geldt voor bijvoorbeeld biobrandstoffen die leiden tot grootschalige ontbossing. Ook wil hij aanvullende duurzaaheidseisen stellen, zoals biodiversiteit en kinderarbeid. Om op duurzaamheidseisen te kunnen sturen wil de staatssecretaris een Europees afgestemd certificatiesysteem opzetten. Dit certificaat moet onder andere informatie verschaffen over de CO2 uitstoot.
Innovatie
Staatssecretaris Van Geel wil de ontwikkeling en de marktintroductie van innovatieve biobrandstoffen verhogen. Het kabinet heeft voor deze innovatieve projecten een budget gereserveerd van 60 miljoen euro voor de periode 2006-2010. Hierbij gaat het om projecten met een zo groot mogelijke CO2 rendement en om projecten met een groot marktpotentieel. Met dit beleid slaat Nederland een toekomstgerichte weg in. Biobrandstoffen reduceren de uitstoot van broeikasgassen en bieden bovendien kansen voor de economie en verminderen de
afhankelijkheid van olieproducerende landen.
Europa
Nederland is niet het enige land in Europa dat biobrandstoffen verplicht gaat stellen. Ook Oostenrijk, Slovenië, Zweden en Litouwen hebben een aandeel biobrandstoffen verplicht gesteld. Andere EU landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Tsjechië en Verenigd Koninkrijk, overwegen een verplichtstelling
bron:VROM