Scholen zullen zich vanaf 1 januari 2007 gaan voorbereiden op de invoering van de voor- en naschoolse opvang. Dat betekent dat scholen de wensen van ouders moeten inventariseren. Ook zullen scholen gaan overleggen met kinderopvangorganisaties in de buurt of regio om afspraken te maken. Scholen die willen, kunnen ook nu al starten. Vanaf het schooljaar 2007-2008 is het verplicht voor alle scholen. De school verzorgt alleen voor- en naschoolse opvang als ouders daar om vragen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief over dit onderwerp.

Voor werkende ouders wordt het gemakkelijker om werk en zorg voor hun kinderen te combineren. Het schoolbestuur kan de opvang van de leerlingen op verschillende manieren laten verzorgen. Hoe en waar het wordt georganiseerd is aan de school en ouders. Het schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van de voor- en naschoolse opvang is geregeld in de Wet op de kinderopvang. Ouders die gebruik willen maken van de voor- en naschoolse opvang maken hun wensen kenbaar aan de school. De school gaat vervolgens in gesprek met de betrokken ouders. Daarna stelt de school een model voor, dat zo nauw mogelijk aansluit bij de wensen van (de meerderheid van) ouders die om de opvang vragen. Voordat de medezeggenschapsraad advies uitbrengt zal eerst de achterban door de medezeggenschapsraad worden geraadpleegd. Er wordt bekeken of scholen extra tijd kwijt zijn aan de nieuwe taken.

bron:SZW