De commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen) maakt vandaag in Den Haag de resultaten bekend van twee jaar werk. Deze eindconclusie bestaat uit afspraken en middelen die de positie van de allochtone vrouwen in Nederland verbeteren.

De resultaten zijn gebundeld in de Participatie-agenda 2010. De drie vrouwelijke commissieleden, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima, Lilian Callender en Yasemin Tumer, overhandigden de gebundelde resultaten aan minister-president Balkenende en opdrachtgevers minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie en minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met deze 'P-agenda' is een inhaalslag voor allochtone vrouwen in de komende vijf jaar in gang gezet.

De commissie PaVEM werd in juli 2003 ingesteld door het kabinet voor een periode van twee jaar met het doel gemeenten te ondersteunen bij hun aanpak meer allochtone vrouwen mee te laten doen in de samenleving. Commissieleden zijn Paul Rosenmoller (voorzitter), Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima, Hans Dijkstal, Yasemin Tumer, Hans de Boer en Lilian Callender.

De commissie heeft de afgelopen twee jaar met 29 grote steden afspraken gemaakt om allochtone vrouwen te stimuleren volwaardig mee te doen in de maatschappij. De afspraken, vastgelegd in lokale P-agenda's, betekenen extra investeringen op het gebied van TaalPlus, Werk, Maatschappelijke dialoog en Netwerk, de speerpunten van PaVEM. Daarnaast heeft de commissie instrumenten ontwikkeld en landelijke afspraken gemaakt over de inzet hiervan.

De resultaten

TaalPlus In 18 steden wordt een thuislesorganisatie - een succesvol gebleken aanpak waarbij vrijwilligsters les aan huis geven aan geisoleerde vrouwen voordat zij doorstromen naar het reguliere inburgeringstraject - opgezet of uitgebreid. Hiervoor biedt het Oranje Fonds in het kader van een meerjarig stimuleringsprogramma een bijdrage van maximaal 100.000 euro per gemeente per jaar.
In 23 steden wordt extra ingezet op andere, vooral duale vormen van taallessen voor allochtone vrouwen, bijvoorbeeld in combinatie met opvoedingsondersteuning, maatschappij orientatie of trainingen'Op weg naar werk'. In totaal gaat het om ongeveer 2000 trajecten.

Nationaal Actieplan Taal Totaal Behalve voor gemeenten of lokale organisaties, heeft de commissie zich sterk gemaakt voor een Nationaal Actieplan Taal Totaal, gericht op een versnelde inburgering (uiterlijk in 2010) van de 240.000 allochtone vrouwen met een taalachterstand. Dit plan zal met de financiele steun van het kabinet en het Europees Sociaal Fonds dit jaar van start gaan in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen, waar 45% van de allochtone vrouwen wonen. Hierna zullen andere gemeenten volgen.

Werk 13 steden hebben zich samen met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de werkgevers ingespannen voor meer werk voor allochtone vrouwen, bijvoorbeeld door de organisatie van netwerkbijeenkomsten en banenmarkten, de uitgave van CV-boekjes van werkzoekende allochtone vrouwen of het afsluiten van een convenant tussen werkgevers en CWI (reeks instrumenten, bekend onder de naam PaVEM-cocktail). 15 steden sluiten zich aan bij bovengenoemde initiatieven en hebben in hun Participatieagenda's vastgelegd zich op soortgelijke wijze in te gaan zetten voor meer werkgelegenheid voor allochtone vrouwen.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met het landelijk CWI, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Stichting Samenleving & Bedrijf die de lokale activiteiten ondersteunen of versterken. Bijvoorbeeld door de stimulering van succesvol gebleken instrumenten als coaching. Zo is het CWI is een coachproject gestart waarbij allochtone CWI-werkneemsters allochtone vrouwen coachen; een tiental grote werkgevers, waaronder TPG Post, Rabobank, ABN AMRO, Fortis, ING en Ordina volgt dit voorbeeld en gaat 200 vrouwen coachen. De Stichting Samenleving & Bedrijf zal in de komende twee jaar in 20 steden de PaVEM-cocktail introduceren om de kansen voor vrouwen uit etnische minderheden op de arbeidsmarkt te vergroten. In totaal verwacht de commissie dat door de verschillende inspanningen zo'n 3000 vrouwen extra aan de slag kunnen.

Dialoog 18 gemeenten hebben aangekondigd de dialoog in te zetten als instrument voor een constructieve gedachtewisseling over de multiculturele samenleving. Steden die al werken met de dialoog zijn Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, Haarlem, Hengelo, Rotterdam, Tilburg, Schiedam en Zaanstad. De commissie adviseert gemeenten om daarbij de Dialogue-methode toe te passen waarbij het winnen van het debat nadrukkelijk niet het oogmerk is, komen tot nieuwe inzichten wel.

Leerstoel Samen met de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, het Oranje Fonds en de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft de commissie een bijzondere leerstoel Management van Diversiteit en Integratie ingesteld, die zich speciaal op de participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen zal richten. De commissie zal deze maand bekendmaken wie de leerstoel zal gaan bekleden.

Participatieteam Alkmaar, Breda, Den Haag, Dordrecht en Schiedam hebben een lokaal Participatie-team opgericht, een netwerk van succesvolle allochtone vrouwen dat als klankbord voor de gemeente optreedt en een brugfunctie vormt tussen 'hun achterban'en de bestuurders. 14 gemeenten zijn voornemens om komend jaar een eigen 'P-team' samen te stellen.
Het door de commissie ingestelde landelijk P-team, zal na 1 juli voortgezet worden in de vorm van een stichting. Het landelijk participatieteam verbindt de lokale teams tot een nationale voorhoede van kleurrijk talent.

Hoe verder?

Met de P-agenda, waarin ook alle contactgegevens staan van de organisaties die zich gecommitteerd hebben, draagt de commissie het stokje over aan de ministers Verdonk en De Geus, die de aanjaag- en monitoringfunctie zullen overnemen.

Bustour Na afloop van de persconferentie vertrok de commissie in de Nieuw Land bus van Forum op weg naar Tilburg en Amsterdam, voor een bezoek aan twee succesvolle projecten. Onderweg spraken de commissieleden met bestuurders en deskundigen uit het veld over de uitvoering van de Pagenda.

bron:Pavem

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular