Dit concludeert het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) in zijn onderzoek naar de inkoop van zorg door zorgkantoren. Het onderzoek is uitgevoerd bij alle 15 concessiehouders. Zij beheren 32 zorgkantoren.

Het CTZ constateert dat de concessiehouders in het algemeen zorg inkopen volgens de afspraken in het convenant afgesproken tussen de Nederlandse Staat, Zorgverzekeraars Nederland en het College voor zorgverzekeringen. In korte tijd hebben de concessiehouders hun contracteerbeleid aangepast aan de opgeheven contracteerplicht voor extramurale zorg en de invoering van het regiobudget. Deze beleidswijzigingen hebben geleid tot een groter kostenbewustzijn bij de concessiehouders. De concessiehouders hebben in 2005 dan ook meer kortingen bedongen op extramurale zorgproducten dan in 2004. Verder hebben de concessiehouders veel initiatieven ondernomen om zorgaanbieders te stimuleren de AWBZ-brede zorgregistratie te implementeren. De concessiehouders waarborgen een snelle geleiding van cliënten naar de zorgaanbieders door hierover afspraken te maken in de overeenkomsten die zij afsluiten met zorgaanbieders

De controle op de kwaliteit van de zorg is bij veel concessiehouders nog in ontwikkeling. De uitvoering van de afspraken hierover is à©à©n jaar vertraagd. Hierdoor ontbrak in 2004 bij de zorginkopers het inzicht in de kwaliteit van zorg. Inmiddels hebben alle concessiehouders de nodige voorbereidingen getroffen zodat zij naar verwachting in 2006 inzicht in de kwaliteit van de geboden zorg hebben.

Naast zijn overwegend positief algemeen oordeel constateert het CTZ dat er op een aantal punten verbeteringen nodig zijn. Ten eerste beveelt het CTZ aan om zorgkantoren concrete wachttijdnormen te geven. Deze normen maken de bewaking van een tijdige zorgverlening mogelijk.
Ook de manier waarop de concessiehouders de aard en de omvang van de te contracteren zorg ramen moet verbeteren.
Tot slot ziet het CTZ graag dat de concessiehouders meer gevolgen verbinden aan hun controles indien zorgaanbieders mindere zorg leveren en onjuiste informatie verschaffen.

bron:CTZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular