Op 8 februari bezoekt het Innovatieplatform (IP) de regio Twente. Het platform vergadert aan de Universiteit Twente en ontmoet de locale tegenhanger, het Innovatieplatform Twente. Dit bezoek maakt onderdeel uit van het regioprogramma van het Innovatieplatform. Het IP realiseert zich dat innovatie niet ontstaat door het schrijven van beleidsnota's. Het komt wel tot stand daar waar ondernemingen, kennisinstellingen en overheid samenwerken. En dat gebeurt in belangrijke mate in de regio. Om van innovatie een beweging te maken is de inbreng van de regio dus belangrijk.

Het IP wil met het bezoek ook bijdragen aan een versterking van de innovatiekracht in de regio en helpen bij het verspreiden van goede voorbeelden. In het komend jaar zal het Innovatieplatform ook andere regio's bezoeken. De keuze voor de regio hangt samen met een aanpak die erop gericht is om regionale innovatiekracht en innovatiesystemen met elkaar te verbinden en te versterken.
 Tijdens het bezoek is er een aantal onderwerpen waar het Innovatieplatform vooral in geïnteresseerd is:

1. Het innovatiesysteem in de betreffende regio. Daarbij gaat het om de samenwerking tussen ondernemingen, onderzoek, onderwijs en overheid, om private financiering van innovatie, maar bijvoorbeeld ook om de aanwezigheid van een aanspreekpunt voor het MKB.
2. In welke mate draagt de regio bij aan de landelijk vastgestelde sleutelgebieden. Dit zijn met name: water, flowers&food, hightech systemen & materialen, creatieve industrie, ICT en chemie.
3. De regionale innovatiekracht. Twente is in dit opzicht al goed op weg. Deze regio heeft een vijftal clusters, of innovatiespeerpunten geformuleerd, die sterk aansluiten bij de eigenheid van de regio. De speerpunten zijn: Smart systems en materials, technologie en gezondheid, voeding, bouwnijverheid en technologie en veiligheid.
Daarnaast heeft Twente gekozen voor een aanpak, waarbij samenwerking tussen kennisinstellingen, ondernemingen en overheid een centrale plaats inneemt binnen de clusters en is er een regionaal investeringsfonds gevormd. Dit zijn ontwikkelingen die ook in voor andere regio.s van belang zijn.
bron:Ministerie Algemene Zaken