Om innovatie in het MKB te bevorderen worden innovatiedates georganiseerd voor het MKB. Het idee is dat werkgeversbrancheorganisaties bijeenkomsten beleggen voor individuele MKB-ondernemingen, waarop nieuwe technologieën worden getoond die nog niet volledig zijn uitontwikkeld. De aanwezige bedrijven kunnen kennismaken met de nieuwe technologie en in vervolgafspraken beoordelen hoe zij die in hun situatie toepassen.

Innovatiedating is een van de dertien acties die in het advies 'Oppakken, Aanpakken & Doorpakken' van het Innovatieplatform worden genoemd om innovatie en ondernemerschap in het MKB te bevorderen. Ook wordt in het advies bepleit dat de overheid meer geld steekt in kennisoverdracht dan nu het geval is. Het advies is vandaag aangeboden aan staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken en de voorzitter van MKB-Nederland, de heer Hermans.

In Nederland behoren ruim 650.000 ondernemingen tot het MKB. Hun gezamenlijke omzet bedraagt zo'n E 450 miljard en ze zorgen voor zo'n 60 procent van de werkgelegenheid. Verder zorgen juist deze bedrijven voor veel nieuwe werkgelegenheid. Het MKB is mede om die redenen dan ook van groot belang voor welvaart en welzijn in Nederland. Wil het MKB die voorname rol nu en in de toekomst waarmaken dan is vernieuwing van cruciaal belang. In de praktijk is niet iedere MKB-ondernemer even hard met vernieuwing bezig. Er zijn koplopers, toepassers en het overig MKB (bij deze laatste groep gaat het bijvoorbeeld om slagerijen, bakkerijen en kappersbedrijven). Het advies 'Oppakken, Aanpakken & Doorpakken' richt zich met name op de toepassers. Dat zijn circa 200.000 bedrijven, die innoveren door slimme combinaties van bestaande kennis en technologieën. De toepassers vormen dus een grote groep, waar bovendien veel onbenutte potentie bestaat om te innoveren. Het ontwikkelen van deze potentie kan de economische structuur van Nederland danig versterken.

Staatssecretaris Van Gennip ziet een belangrijke rol voor het MKB en innovatie. 'Dit advies bevestigt mijn stellige overtuiging van het belang om juist in het MKB innovatie te stimuleren, want het MKB is de grootste groep ondernemers. In uw advies ligt de nadruk op een aantal middelen. Hier is het kabinet al voortvarend mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan de populaire innovatievouchers. Daar kunnen nu ook de vandaag ondertekende innovatie-prestatiecontracten aan worden toegevoegd.'

Nederland is goed in kennisontwikkeling, maar minder goed in de toepassing ervan. De besteding van de overheidsmiddelen lijken hierbij een rol te spelen. Zo besteedt het ministerie van Economische Zaken jaarlijks E 760 miljoen aan innovatie, slechts tien procent hiervan is bestemd voor kennisoverdracht. In het advies van het Innovatieplatform wordt er op aangedrongen om deze scheve verhoudingen te veranderen. Dat zou kunnen door in ieder geval als begin tussen 2006 en 2008 E 150 miljoen extra overheidsgeld uit te trekken om kennisgebruik te stimuleren. Tegelijkertijd kunnen bedrijven door het afsluiten van innovatie-prestatiecontracten ook bijdragen aan een vergroting van de investeringen in kennisgebruik.

Behalve innovatiedating en extra geld voor kennistoepassing komt het Innovatieplatform met een aantal andere concrete acties, zoals:
- meer innovatieprestatiecontracten. Op 10 november worden de eerste twee afgesloten in de carosseriebouw (FOCWA) en in de kunststof en rubberindustrie. Voor 2006 mikt het Innovatieplatform op tien tot twintig van deze contracten. Op deze wijze kan het MKB veel van zijn kansen toch oppakken;

- de aanstelling van meer lectoren met een specifieke opdracht voor het MKB;

- mobiliteitsbevordering tussen HBO-docenten en MKB, waarbij het de bedoeling is dat de docenten zelf stage gaan lopen in het MKB;
- het inzetten van regionale stagedesks en netwerken van oud-ondernemers waar MKB-bedrijven met concrete vragen terecht kunnen;
- de instelling van 'innovationlabs' en kennisventers waar MKB-ers terecht kunnen voor praktische kennis;
- uitbreiding van het aantal innovatievouchers naar 3.000 in 2006 en 5.000 in de jaren daarna.

Het advies 'Oppakken, Aanpakken & Doorpakken' is geschreven door een werkgroep onder leiding van Jan-Kees de Jager, lid van het Innovatieplatform. Daarnaast namen onder meer VNO-NCW, MKB-Nederland en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deel aan de werkgroep.

bron:Algemene Zaken