De werkwijze bij het reclasseringstoezicht op veroordeelden tot tbs met voorwaarden kan beter. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie voor de Sanctietoepassing dat minister Donner van Justitie vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het algemeen oordeelt de inspectie dat de reclassering zorgvuldig met de tbs met voorwaarden omgaat. De inspectie heeft zich in het onderzoek met name gericht op de veiligheid van de tbs met voorwaarden: hoe bewaken de reclasseringsorganisaties het recidiverisico tijdens de uitvoering van de tbs met voorwaarden.

Hoewel de reclassing in het algemeen zorgvuldig te werk gaat, is een aantal verbeteringen mogelijk. Zo vindt de Inspectie dat de communicatie tussen het openbaar ministerie, de reclasseringsorganisaties en de Dienst Justitiële Inrichtingen kan verbeteren. Nu heeft de reclassering bij gecombineerde straffen vaak te weinig zicht op de sancties die vooraf gaan aan de tbs met voorwaarden. Ook zou de reclassering bij rechtszaken altijd om een deskundig oordeel gevraagd moeten worden of en op welke wijze tbs met voorwaarden een zinvolle sanctie is voor de betrokken delinquent.

De Inspectie dringt erop aan dat de reclassering duidelijke afspraken maakt over de bereikbaarheid van de reclassering buiten kantooruren, zodat bij incidenten en mogelijke risico’s voortvarend kan worden opgetreden. Ook moet er een uniforme regeling komen waarin de bevoegdheden zijn vastgelegd van reclasseringswerkers tijdens een huisbezoek. Nu handelen reclasseringswerkers te vaak nog naar eigen inzicht.

De reclasseringsorganisaties krijgen de aanbeveling om landelijk geldende afspraken te maken met instellingen die urinecontroles kunnen uitvoeren, zodat deze controles in de praktijk ook daadwerkelijk toegepast kunnen worden als toezichtinstrument. Daarnaast kan de reclassering haar dossiervorming verbeteren door beter bij te houden wanneer en waarom bepaalde recidiverisico’s worden gesignaleerd. Ook moeten de reclasseringsorganisaties beter in kaart brengen met welke instellingen de samenwerking bij crisis goed verloopt. De succesvolle samenwerkingsrelaties kunnen dan als voorbeeld dienen.

Reactie minister van Justitie
Minister Donner van Justitie schrijft in de begeleidende brief aan de kamer, dat hij de aanbevelingen om de werkzaamheden van de reclassering beter te documenteren overneemt. Ook beziet de minister of er tussen de reclassering en de ketenpartners samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden. Voordat minister Donner een reactie geeft op de aanbevelingen over het reclasseringstoezicht buiten kantooruren, wil hij eerst het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie tbs met de Tweede Kamer besproken hebben.

Wat is tbs met voorwaarden?
Tbs met voorwaarden is niet gelijk aan tbs met dwangverpleging. Wanneer de rechter tbs met voorwaarden oplegt, gaat de veroordeelde niet naar een tbs-kliniek. Hij moet zich gedurende twee jaar aan een aantal specifiek genoemde voorwaarden houden. Bijvoorbeeld vrijwillige behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Wanneer de veroordeelde zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan de officier van justitie de tbs met voorwaarden omzetten in tbs met dwangverpleging. De rechter kan tbs met voorwaarden maximaal met twee jaar verlengen.

bron:MinJus