Er is meer internationale samenwerking nodig om de risico's op overstromingen snel aan te pakken. Hierover zijn afspraken gemaakt tijdens het vierde Wereld Water Forum. Landen moeten ook meer informatie uitwisselen.  Het vierde Wereld Water Forum werd van 16 tot en met 22 maart in Mexico gehouden. Op 21 en 22 maart vond de ministeriële conferentie plaats. Staatssecretaris Schultz (VenW) nam hieraan deel namens Nederland.

Tijdens het Forum werd voor het eerst in internationaal verband over risico's op overstromingen gesproken. In de ministersverklaring staan afspraken om een snelle aanpak van de risico's en de gevolgen van waterrampen mogelijk te maken. De ministers willen ook de uitwisseling van informatie tussen landen verbeteren.
Voorbereiding
Schultz zei in haar toespraak tijdens een themadag over risicomanagement dat recente rampen zoals de orkaan Katrina 'de wereld hebben wakker geschud'. In Nederland blijkt de preventie zeer goed op orde. Maar de voorbereiding als het onverhoopt mis dreigt te gaan, staat minder nadrukkelijk op het netvlies, aldus de staatssecretaris. Volgens Schultz moet er naast preventie meer aandacht komen voor paraatheid en reactiesnelheid. Daarbij zijn innovatie en internationale samenwerking nodig. Schultz zei verder dat de maatregelen op lokaal niveau moeten worden uitgevoerd.
Drinkwater
Nederland en andere EU-landen hebben ook een aanvullende EU-verklaring opgesteld. Hierin stellen zij dat ieder mens recht heeft op veilig en schoon drinkwater. Dit moet als een basisbehoefte worden beschouwd. In de ministersverklaring staat ook dat water essentieel is voor het behoud van de natuur. Deze functie van water moet volgens de ministers meer aandacht krijgen.
Wereld Water Forum
Het Wereld Water Forum is een initiatief van het World Water Council, een internationale denktank voor waterbeleid. Het Forum wordt eens in de drie jaar gehouden. In 2003 was dat in Japan.
bron:VenW