Een extra overleg voor het bevorderen van de werkgelegenheid en het bestrijden van
werkloosheid. Invoering van loonkostensubsidies om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, met name van jongeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Herstel van de koppeling per 1 januari 2006 plus 0,3 procent voor koopkrachtverbetering van minima, alsmede specifieke maatregelen voor de middengroepen. Dit zijn enkele belangrijke speerpunten van FNV, CNV en MHP bij het najaarsoverleg van woensdag 12 oktober.

 

De vakcentrales zijn tot een gezamenlijke inzet gekomen op verschillende terreinen.
Kernthema's zijn werk, koopkracht en het zorgstelsel. Op het terrein van werk wordt, naast bovengenoemde punten, ingezet op een hogere arbeidsparticipatie. Om werken financieel aantrekkelijker te maken voor partners met het laagste inkomen en alleenstaanden wordt gepleit voor een hogere arbeidskorting. Extra investeringen in onderwijs en scholing zijn andere punten op dit terrein. De onderwerpen kunnen verder worden uitgewerkt in een extra overleg waarin werk centraal staat.

De eis van herstel van de koppeling plus 0,3 % per 1 januari 2006 is ter compensatie;
omdat de koppeling niet afgelopen juli al is hersteld terwijl hiervoor al in het
voorjaarsoverleg de noodzaak was aangetoond. Andere maatregelen om de koopkracht te
stimuleren zijn een extra langdurigheidtoeslag en verhoging van de arbeidskorting voor de minst verdienende partner.

Wat betreft het zorgstelsel en de stijging van de premielast, wordt verwezen naar het
SER-advies, waarin sprake is van een 'robuuste compensatie'. Ook pleiten FNV, CNV en MHP nogmaals voor een waarborg van de omvang van het  verstrekkingpakket. Nieuw is de eis van verhoging van de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden van 420 euro naar 600 euro.  Op het terrein van de WW pleiten de vakcentrales voor kostendekkende premies binnen een afzienbare termijn.

Met het naar buiten brengen van de gezamenlijke inzet willen FNV, CNV en MHP helderheid scheppen over hun inzet en de onderhandelingen transparanter maken. Het totale pakket van de vakcentrales kost rond de 500 miljoen euro als het volledig wordt overgenomen.

bron:CNV