Klanten zijn weliswaar tevreden over het Juridisch Loket maar een publiekscampagne moet de bekendheid met deze nieuwe vorm van juridische dienstverlening aankomend jaar verder vergroten. Dat schrijft minister Donner van Justitie in een brief over de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2005, die hij vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De afgelopen twee jaar zijn in Nederland dertig Juridische Loketten opgericht. Hier zijn de vroegere bureau's rechtshulp in opgegaan. Het blijkt dat klanten van de Juridische Loketten zeer tevreden zijn. Tachtig procent van de gebruikers wordt meteen aan de telefoon of aan de balie geholpen met advies en informatie. Twintig procent wordt geholpen in het gratis spreekuur, of wordt doorverwezen naar een advocaat. Om de bekendheid van de Juridische Loketten te vergroten, zal het ministerie van Justitie in 2006 een voorlichtingscampagne starten.

Kosten
In totaal zegt 13 procent van de Nederlanders die de afgelopen twee jaar een juridisch probleem hadden, geen gebruik gemaakt te hebben gemaakt van rechtsbijstand vanwege de kosten. Opvallend verschil is dat onder de mensen die recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand dit percentage 4 procent bedraagt, tegen 17 procent onder hen die geen recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit, terwijl beide groepen ongeveer even vaak kampen met een juridisch probleem. Het onderzoek wijst ook uit dat ongeveer de helft van de gebruikers van de gesubsidieerde rechtsbijstand allochtoon is. Dit geldt zowel voor het gebruik van het Juridisch Loket als voor het gebruik van gesubsidieerde rechtshulp.

Hoewel de afgelopen periode onder meer de griffiekosten en de eigen bijdrage zijn
gestegen, heeft dit niet geleid tot een substantieel groter aantal mensen dat afziet van gesubsidieerde rechtsbijstand. Het totale aantal geregistreerde gebruikerscontacten met de bureau's en de loketten is in de onderzochte periode overigens wel met tien procent afgenomen. Dit valt te verklaren uit de verandering in de wijze waarop deze contacten worden geregistreerd en de stelselwijziging waarbij de nieuwe Juridische Loketten minder bekend zijn.

In 2004 verleenden 6.415 rechtsbijstandverleners gesubsidieerde rechtsbijstand. 95 Procent hiervan is advocaat, de overige 5 procent bestaat voornamelijk uit mediators en deurwaarders. Het aantal advocaten dat gesubsidieerde rechtsbijstand verleende in 2004 is iets gestegen ten opzichte van 2003. Het gemiddelde aantal toevoegingszaken per actieve rechtsbijstandverlener was in 2004 54, tegen 53 in 2003. Dit is een positieve ontwikkeling.

Rechtsbijstand
Wie in Nederland een juridisch probleem heeft, kan zich laten bijstaan door een advocaat of juridisch adviseur. Het is ook mogelijk om het probleem voor te leggen aan een rechter. Uiteraard zijn hier kosten mee gemoeid. Om deze rechtsbijstand ook te verzekeren voor de lagere inkomensgroepen, kent Nederland een stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Afhankelijk van het inkomen, betaalt de overheid (een deel) van de kosten. De inkomensgrens ligt op E 2.135,-- (gehuwden, samenwonenden of
à©à©n-oudergezinnen) of E 1.518,-- (alleenstaanden). De Raad voor de Rechtsbijstand berekent de financiële draagkracht op basis van een verklaring omtrent inkomen en vermogen, die iedereen moet invullen die een beroep doet op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze procedure wordt naar verwachting begin 2006 via een wetswijziging vergemakkelijkt.

De Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2005 is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Rechtsbijstand en onder auspiciën van externe wetenschappers. Bij de Monitor zijn ook onderzoeksgegevens van het Sociaal Cultureel Planbureau betrokken.

bron:MinJus