Het cellencomplex op Schiphol kan opnieuw in gebruik worden genomen indien de brandveiligheid door een onafhankelijk onderzoek wordt aangetoond. Dat zijn het Rijk en de gemeente Haarlemmermeer in een convenant overeengekomen. In het convenant staan bovendien afspraken over een nieuw te bouwen cellencomplex.  Door de nieuwe afspraken kan het huidige cellencomplex tijdelijk in gebruik blijven tot er op Schiphol of in de directe omgeving van Schiphol door het ministerie van VROM in samenwerking met Justitie een permanent cellencomplex is gebouwd. De gemeente zal zich inspannen om de bouw van dit nieuwe complex planologisch mogelijk te maken. Daarna zal het huidige, tijdelijke cellencomplex worden gesloopt. De voorwaarde dat de gevangenhouding van de gedetineerden altijd door de rechter moet worden getoetst is niet gesteld.

Na de brand op 27 oktober 2005 is het cellencomplex op Schiphol vrijwel geheel ontruimd. Sindsdien heeft de Rijksgebouwendienst een aantal maatregelen getroffen om de brandveiligheid te waarborgen. Zo is er in alle afzonderlijke ruimten, zoals cellen, gangen en kantoorruimten, een sprinklerinstallatie aangebracht. De gemeente Haarlemmermeer stemt in met het opnieuw in gebruik nemen van het cellencomplex, mits een onafhankelijk onderzoek de brandveiligheid aantoont. Wanneer de resultaten van het onderzoek onbevredigend zijn, kan de gemeente een contra-expertise laten uitvoeren. Dit onderzoek is op 19 april begonnen en wordt uitgevoerd door de firma's Warringtonfire uitEngeland en Fire Protection Consultance (FPC) uit België.
In eerste instantie zullen na een positief oordeel van de onafhankelijke onderzoekers de vleugels A tot en met H weer in gebruik worden genomen. De vleugels L en M zijn na de brand in gebruik gebleven voor bolletjesslikkers. Dat zal kunnen worden voortgezet. Het onderzoek heeft geen betrekking op deze vleugels L en M, die een andere bouwconstructie hebben dan de rest van het cellencomplex. De vleugels J en K, waar de brand woedde, zullen na het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheidheid worden gesloopt. Indien het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de oorzaak van de brand of  het onderzoek dat de brandveiligheid moet aantonen leiden tot noodzakelijke aanvullende maatregelen om de brandveiligheid verder te optimaliseren, zal het ministerie van Justitie deze maatregelen in samenwerking met de RGD direct uitvoeren.
bron: MinJus