Het project Hektor, gericht op de aanpak van drugsoverlast in het centrum van Venlo, met name in het stadsdeel Q4, is succesvol. De geregistreerde overlast is de afgelopen jaren gedaald en de leefbaarheid is verbeterd. Het is nu van belang de aandacht te vestigen op de uitvoering van het ruimtelijk plan tot herontwikkeling van het gebied. Dat blijkt uit de eindevaluatie die vandaag door minister Donner van Justitie aan de Tweede Kamer is gezonden.

Bezien vanuit het Ruhrgebied is Venlo de dichtstbijzijnde en makkelijkst te bereiken stad in Nederland. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat juist Venlo een grote aantrekkingskracht uitoefent op Duitse drugstoeristen. In 2001 startte de gemeente Venlo in samenwerking met het ministerie van Justitie het project Hektor om de drugsoverlast in en rond het centrum terug te dringen. Het project richtte zich op intensivering van de handhaving, vastgoedontwikkeling in het stadsdeel Q4 en het wijzigen van het coffeeshopbeleid. Het ministerie van Justitie stelde daartoe een subsidie ter beschikking van circa 5 miljoen die over een periode van vier jaar zou worden verdeeld.

Uit de vandaag verschenen eindevaluatie blijkt dat het project succesvol is. De
geregistreerde overlast is in de periode 2001 tot en met 2004 gedaald met 75%. Het aantal panden dat wegens drugsoverlast gesloten moest worden is gedaald van 50 in 2001 naar 10 in 2004. De leefbaarheid in het gebied (Q4) is objectief gezien en volgens de lokale ondernemers aanzienlijk verbeterd. Uit het onderzoek blijkt verder dat geen sprake is van aantoonbare verplaatsingseffecten in en rond Venlo als gevolg van de handhavingsinspanningen Hektor.

Wel stellen de onderzoekers dat eind 2004 de handhavingsactiviteiten nog onvoldoende in de reguliere werkzaamheden van de lokale diensten waren geïntegreerd. Het is de verwachting van minister Donner dat de aanvullende subsidie van anderhalf miljoen euro voor het jaar 2005 hiervoor zal zorgen.

Het project Hektor richtte zich hoofdzakelijk op het stadsdeel Q4. In en rond Venlo lijken zich daarnaast ernstiger, grootschaliger en m oeilijker op lokaal niveau te bestrijden vormen van drugscriminaliteit te hebben ontwikkeld. Het Openbaar ministerie (parket Roermond) heeft inmiddels aangegeven op bovenregionaal niveau rechercheonderzoeken naar criminele organisaties achter de wietteelt op te starten.

Het is nu van belang - naast de noodzaak van stringente handhaving - de aandacht  te vestigen op de uitvoering van het ruimtelijk plan tot herontwikkeling van het gebied. De gemeente is daartoe in overleg met het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM) dat vanuit verschillende programma's tenminste 13 miljoen euro beschikbaar heeft. Tevens ontvangt Venlo als à©à©n van de G30 steden in het kader van het Grote Stedenbeleid aanvullende middelen.

bron:MinJus