Vandaag stuurt het kabinet zijn reactie op de rijksbrede takenanalyse bestuurlijke
coà¶rdinatie aan de Tweede Kamer. Op hoofdlijnen is het kabinet het eens met de commissie die deze takenanalyse heeft uitgevoerd.

De commissie geeft zeven aanbevelingen om de bestuurlijke coà¶rdinatie te verbeteren en de bestuurlijke drukte te verminderen door:
1. maatschappelijke problemen centraal te stellen bij het oplossen ervan (en niet de structuur of het proces)
2. à©à©n bestuurder of bestuurslaag verantwoordelijk te stellen voor het
oplossen van maatschappelijk problemen
3. die bestuurder of bestuurslaag voldoende bevoegdheden (in besluitvorming à©n in
uitvoering) te geven om adequaat te kunnen handelen
4. samenwerken te bevorderen
5. in te grijpen als de aanpak niet werkt
6. invoering van een toets op inhoud, organisatie en sturing (IOS)
7. het aanpakken van omvang, werkwijze en zittingsduur van politiek-bestuurlijke organen

Het kabinet herkent zich in veel van de geconstateerde punten en onderneemt actie om, veelal samen (conform aanbeveling 4) met andere partijen, diverse knelpunten aan te pakken. Dit gebeurt in lijn met de voornemens in het Hoofdlijnenakkoord, het Programma Andere overheid en de Code Interbestuurlijke Verhoudingen.

Het kabinet nodigt betrokkenen en deskundigen uit bestuur, wetenschap en bedrijfsleven uit om nader van gedachten te wisselen. Hiervoor worden in november 2005 rondetafelgesprekken georganiseerd. Verder vindt nog voor het eind van 2005 een aanvullende quick scan naar bestuurlijke drukte plaats. Het onderzoek dat voor de rijksbrede takenanalyse zelf is gehouden beperkte zich namelijk tot vier 'cases' die de bestuurlijke drukte in vier sectoren onderzochten. De uitkomsten van de quick scan vullen een en ander aan tot een totaalbeeld van de bestuurlijke drukte in Nederland.

Het rapport over bestuurlijke drukte in Nederland is verschenen op 8 juli 2005 en is te vinden op www.andereoverheid.nl. De kabinetsreactie is hier ook te vinden.

bron:BZK