Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een wetsvoorstel voor om de werkgeversbijdrage voor kinderopvang per 1 januari 2007 verplicht te stellen. Of het daadwerkelijk komt tot een wettelijke verplichtstelling hangt af van de resultaten van een onderzoek in mei naar de mate waarin werkgevers financieel bijdragen aan de kosten voor kinderopvang van hun werknemers. Onderzocht wordt hoeveel procent van de werknemers beroep kan doen op een ‘volwaardige’ regeling.

Dit betekent dat een werknemer aanspraak moet kunnen maken op een vergoeding van ten minste een zesde deel van de kosten voor opvang van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. Dit heeft de minister vandaag laten weten aan de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid en aan de Tweede Kamer. Bij de behandeling van de Wet kinderopvang is als doel gesteld dat 90 procent van de werknemers in 2008 een volwaardige bijdrage moet krijgen. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen zicht op is dat dit in 2008 gehaald zal worden, dan wordt het wetsvoorstel ingediend. De bewindsman heeft er vertrouwen in dat sociale partners hierin zullen slagen, maar wil toch een reservelijn bouwen.
De Wet kinderopvang gaat er vanuit dat ouders, de beide werkgevers en de overheid gezamenlijk de kosten voor kinderopvang betalen, omdat kinderopvang in ieders belang is. Op uitdrukkelijk verzoek van de werkgeversorganisaties en de bonden is eerder afgesproken dat zij samen aan de CAO-tafel bepalen hoe de kosten voor de opvang worden verdeeld. Op 1 juli 2005 stonden in 91 procent van de grotere CAO’s en in 50 procent van de kleinere CAO’s afspraken over kinderopvang. 39,5 procent van de niet CAO-werknemers heeft een werkgeversbijdrage. Dit betekent dat 69,1 procent van alle werknemers een beroep kan doen op een bijdrage voor de opvang van kinderen tot en met 12 jaar. Deze vergoeding is echter niet altijd volwaardig.

De onderzoeksresultaten zijn naar verwachting in juni beschikbaar. Minister De Geus streeft ernaar voor het zomerreces een definitieve beslissing te nemen.
bron:SZW