De door de regering en het bedrijfsleven beoogde groei van Schiphol moet volgens de regering mogelijk gemaakt worden. Tegelijk moeten er maatregelen komen om de geluidshinder te beperken. Het kabinet wil hierover harde afspraken maken met de luchtvaartmaatschappijen. Dit staat in het kabinetsstandpunt over Schiphol. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Schultz (VenW) en staatssecretaris Van Geel (VROM). Het standpunt wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.

Groeiruimte
Uit de evaluatie van het Schipholbeleid blijkt dat het huidig beleid in het algemeen goed werkt. Ook zijn er kansen voor verbetering. Het kabinet houdt daarom in grote lijnen vast aan dit beleid. Het kabinet wil zorgen dat er groeiruimte is voor de verdere ontwikkeling van Schiphol. De positie van Schiphol als een van de belangrijkste knooppunten in Noordwest-Europa moet behouden blijven.

Voor de groeiruimte wil het kabinet de volgende zaken regelen:
-Het vliegverkeer bevorderen dat nodig is voor het behouden en het versterken van Schiphol als belangrijke internationale luchthaven.
-Stiller en schoner vliegverkeer bevorderen. Door het meest lawaaiige verkeer boetes te geven, wordt dit verkeer ontmoedigd. Hierdoor komt de geluidsruimte ten goede aan beter presterende luchtvaartmaatschappijen.
-Zorgen dat Schiphol daadwerkelijk de ruimte kan gebruiken die ze gekregen heeft binnen de randvoorwaarden aan overlast. Dit gebeurt door salderen tussen handhavingspunten. Lokaal kan hierdoor meer hinder ontstaan, in totaal zal de sector binnen de maximale hindergrenzen moet blijven.

Geluidshinder
Daarnaast erkent het kabinet dat het vliegverkeer in de ruime omgeving van Schiphol hinder veroorzaakt. Het kabinet wil die hinder zo veel mogelijk terugdringen. Dit geldt vooral in het gebied verder van de luchthaven. In dit 'buitengebied' wonen de meeste mensen die last hebben van het vliegverkeer..

Voor de hinderbeperking zet het kabinet in op de volgende zaken:
vliegroutes en -procedures verbeteren (hoger en/of stiller vliegen, meer over zee vliegen);
de voorspelbaarheid van het vliegverkeer vergroten (minder afwijken van vliegroutes);
grondgeluid terugdringen;
lawaaiige vliegtuigen ontmoedigen door prijsbeleid en boetes en het werken aan de bron (stille motoren);
de regionale vrijheid voor Schiphol en de regio vergroten om verbeteringen door te voeren. Dit kan door experimenten toe te staan en zich te laten adviseren over vliegroutes en procedures;
vliegtuiggeluid meten. Deze meetgegevens worden dan gebruikt voor een goede informatievoorziening en het verbeteren van geluidsmodellen.

Afspraken
Het kabinet wil op beide fronten harde afspraken maken met de luchtvaartpartijen.

In het najaar van 2006 komen Schultz en Van Geel met een gezamenlijk besluit over de beide punten: groeiruimte voor de luchtvaart en een convenant met de luchtvaartsector waarin harde afspraken staan over het terugdringen van de hinder.

Lange termijn
Volgens het kabinet kan Schiphol met de genoemde maatregelen de komende tien tot twintig jaar verder ontwikkelen op de huidige locatie. Afhankelijk van de snelheid van de groei van de luchtvaart, worden aan het begin of eind van die periode de grenzen van de groei bereikt.

Het kabinet vraagt Schiphol om op korte termijn opties uit te werken voor een eventuele uitbreiding van de capaciteit voor de lange termijn. Op basis daarvan zal het kabinet nut en noodzaak van een eventuele uitbreiding op Schiphol of verplaatsing van vliegverkeer naar andere luchthavens beoordelen.

Bron: RVD