Het kabinet heeft op voorstel van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het handhaven van het huidige stelsel voor rijkshuisvesting, waarbij de ministeries in de vorm van huur huisvesting afnemen van de Rijksgebouwendienst (RGD). Wel wil het kabinet een aantal verbeteringen, zoals een grotere efficiëntie, in het stelsel aanbrengen.

Het kabinet ziet als een belangrijk voordeel van het huidige stelsel (dat in 1999 van kracht is geworden) dat het decentraliseren van de budgetten voor de huisvesting vanuit de RGD naar de verschillende ministeries heeft geleid tot een meer integrale afweging tussen huisvestingskosten en overige apparaatskosten bij die ministeries. Ook vindt het kabinet het belangrijk dat het Rijk een eigen vastgoedorganisatie heeft die dient als gemeenschappelijk service-punt voor alle rijksdiensten.

Het kabinet wil wel een aantal verbeteringen in het systeem doorvoeren, die aansluiten bij de aanbevelingen van een recente evaluatie van het rijkshuisvestingsstelsel. Zo moet de efficiëntie van het stelsel worden verhoogd, door bijvoorbeeld de RGD meer risico te laten dragen en door de ministeries qua huisvestingskosten met elkaar te vergelijken. Ook moet de (technische) werking van het stelsel worden verbeterd, onder meer door een vergaande vereenvoudiging van de administratie. Daarnaast wordt onderzocht hoe de afschrijvings- en waarderingsgrondslagen voor het vastgoed meer vergelijkbaar gemaakt kunnen worden met die in de marktsector. Tenslotte moet er een betere sturing komen vanuit de gebruikers van de rijksgebouwen. Daartoe zal er naast de al bestaande ´klantenraad' die op de uitvoering is gericht, op strategisch beleidsniveau een ´Rijkshuisvestingsberaad' komen. Samen met de verschillende ministeries wordt een actieprogramma opgesteld om de verbeterpunten nader uit te werken. Het actieprogramma moet in het najaar gereed zijn.

bron:RVD