De afwijzing door het kabinet van een gedeelte uit het WW-advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) op vrijdag 19 augustus, raakt het CNV op een gevoelige plek. Volgens het kabinet leidt het voorstel van de sociale partners om tot een andere financiering van de WW te komen, tot koopkrachtverlies bij vooral de minima. "Dat is het gevolg van selectief lezen", aldus de nieuwe CNV-voorzitter Renà© Paas.

Het advies over de hervorming van de Werkloosheidswet (WW) kwam op 15 april 2005 tot stand na een lange strijd tussen de sociale partners. De SER stelde onder andere een nieuw systeem voor financiering van de werkloosheidsvoorziening voor. In het nieuwe voorstel betalen werkgevers en werknemers gedurende de eerste zes maanden de premie, daarna betaalt ook de overheid mee. Op dit moment betalen alleen de werkgevers voor de WW. "Het idee achter dit nieuwe systeem is, dat iedereen - dus werknemers, werkgevers à©n de overheid - zich verantwoordelijk voelt voor het aan het werk houden en helpen van mensen", zegt CNV-voorzitter Renà© Paas. "Wij vinden dat belangrijk.
Het lijkt er helaas op dat het kabinet onder die verantwoordelijkheid wil uitkomen. Ineens is het ´principieel onjuist' dat niet-werkenden meebetalen aan een werknemersverzekering."

Minima
Ook de suggestie dat het advies behoorlijke negatieve inkomenseffecten tot gevolg heeft, vindt Paas niet terecht. "Het kabinet kan dat alleen beweren door uitspraken te doen over twee maatregelen in het SER-advies en de rest van het verhaal te negeren. Maar het is à©à©n samenhangend pakket." Niet alleen het voorgestelde WW-systeem bepaalt de koopkrachteffecten, ook de wijze van invoering. In een brief van 11 augustus wijzen de vakbonden en werkgeversorganisaties het kabinet er nog uitdrukkelijk op dat ook de nieuwe zorgverzekeringswet en de nieuwe WAO van invloed zijn op de koopkracht van mensen. "Je moet dus selectief lezen om te kunnen beweren dat minima er door het SER-voorstel op achteruit gaan", aldus Paas.

In het SER-advies geven de sociale partners zelfs uitdrukkelijk aan dat eventuele ongewenste koopkrachtgevolgen moeten worden opgevangen. Bijvoorbeeld door geleidelijke invoering van de nieuwe premiemethode of door compensatie in de belastingsfeer.
Tijdens de totstandkoming van het advies was het niet mogelijk om de koopkrachtgevolgen te laten berekenen. Wel is berekend hoe groot de daling zou zijn van het aantal mensen dat in de WW terecht zou komen. Het SER-advies moest de instroom met 43.000 beperken en met het nieuwe systeem zou dat lukken. Daardoor dalen de kosten van de WW, waardoor de premie kan worden verlaagd. "En dat is natuurlijk gunstig voor iedereen die eraan meebetaalt. Dat vergeet het kabinet in de beschrijving van de koopkrachteffecten", aldus Paas die erop wijst dat het kabinet sowieso de premies te hoog houdt. "In het SER-advies zeggen we dat de premies lastendekkend moeten zijn. Ze worden nu voor het EMU-saldo veel te hoog gehouden. Ik heb dus nog wel een suggestie voor koopkrachtverbetering."Het wetsvoorstel wordt op 1 september besproken in de Tweede Kamer. Het kabinet heeft zijn standpunt per brief aan de Kamer kenbaar gemaakt.

SER-advies
Het nieuwe WW-systeem van de SER is vooral gericht op preventie en reïntegratie. Dus om mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden en zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan. Hiervoor zijn niet alleen werkgevers verantwoordelijk, maar ook de werknemers zelf à©n bij langdurige werkloosheid ook de overheid.
Volgens de SER hebben werknemers recht op maximaal 3 jaar en 2 maanden WW. Dit is korter dan op dit moment, maar daar staat tegenover dat er meer en beter geïnvesteerd moet worden in het voorkomen en oplossen van werkloosheid.

bron:CNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular