Kerkinactie vindt dat de regeringsplannen in de Miljoenennota 2006 om de koopkracht te verbeteren te weinig ten goede komen aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving. De organisatie is verheugd dat het kabinet met een pakket koopkrachtondersteunenende maatregelen komt gericht op "het beschermen van de kwetsbare groepen en het ontlasten van de groep middeninkomens met kinderen", maar vindt dat er te weinig concrete aanknopingspunten om de koopkracht van de echte minima te verbeteren in de Miljoenennota 2006 staan.

In juni 2005 presenteerde Kerkinactie de resultaten van een onderzoek naar de betrokkenheid van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland bij mensen die financieel in de knel zitten. Het onderzoeksrapport getiteld 'Armoede in Nederland' toonde aan dat er een explosieve toename is van hulpvragen van mensen in een kwetsbare positie die moeten rondkomen van een minimum.

De kwetsbare groepen profiteren niet van de voorgesteld lastenverlichting, omdat de voorgenomen maatregelen van het kabinet zoals het afschaffen van het lesgeld, de afschaffing van het gebruikersdeel OZB, de verlaging van de WW- en AWBZ-premie vooral voordelig zijn voor de midden en hogere inkomens, aldus Kerkinactie.

De organisatie pleit voor lastenverlichting en inkomensondersteunende maatregelen voor de echte minima en vraagt het kabinet om extra aandacht om de meest kwetsbare groepen te beschermen.

Bron: Kerkinactie