Vandaag is een aanpak voor handhaving gepubliceerd waarbij handhavende instanties meer gaan samenwerken om preventief mogelijke risico's voor mens en dier rond het gebruik van dierlijke vetten op te sporen.

Ambtelijk en Bestuurlijk Overleg Milieuhandhaving (ALOM/BLOM) is in 2004 gestart met diverse projecten die tot doel hebben een visie op ketenhandhaving te ontwikkelen voor gevaarlijke stof-, afvalstof- en productstromen. Dit met het oog op de vraag of de handhaving adequaat is en zich ook richt op de mogelijk zwakke plekken in de keten. Er zijn in dit verband vier pilots opgestart. Eà©n daarvan gaat over dierlijke vetten die worden verwerkt in diervoeder.

Het onderzoek heeft een aantal kwetsbare plekken (risico-momenten) in de dierlijk vetketen in beeld gebracht met als gevolg dat er verontreinigd vet terecht kan komen in diervoeder. Dit kan risico's voor de dier- en volksgezondheid met zich meebrengen omdat vetten in de keten bewust of onbewust verontreinigd kunnen raken met bijvoorbeeld zware metalen of dioxine. Om de controle op de dierlijk vetketen te versterken is voor de tweede helft van 2005 en voor 2006 een handhavingprogramma uitgewerkt. In dat programma is een taak weggelegd voor de volgende instanties: AID, VROM-Inspectie, politie (milieu-teams), VWA, provincie, Openbaar Ministerie ,FIOD/ECD en mogelijk de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat.

Samenwerking van handhavingsorganisaties
Met betere samenwerking tussen de handhavingspartners die zich met name richten op deze risicomomenten wordt de handhaving nog beter ter hand genomen. De samenwerking van de verschillende handhavingsorganisaties heeft vorm gekregen in het Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (BLOM) en het Ambtelijke Landelijke Overleg Milieuhandhaving (ALOM). Binnen dit overleg zijn de handhavende partijen, zoals VROM, MVJ, V&W,Politie, LNV, IPO, VNG, UvW vertegenwoordigd om gezamenlijk de handhaving te verbeteren.

Hoe nu verder?
Op dit moment ligt het eindrapport, de zogenoemde interventiestrategie voor dierlijke vetten klaar. Naast het thema dierlijke vetten heeft het LOM zich het afgelopen jaar met haar landelijke handhavingsprogramma gericht op nog drie andere thema's, te weten: vuurwerk, bouw- en sloopafval en asbest. Ook voor deze thema's zijn dus interventiestrategieën opgesteld om de handhaving te verbeteren. Voor alle vier de thema's ligt er nu een interventiestrategie waarin wordt omschreven op welke manier, op welke plaatsen, en momenten er door de partijen in de keten moet worden gehandhaafd of anderszins zaken moeten worden opgepakt. Hiermee heeft het LOM de eerste fase van haar plannen afgesloten.

Om de uitvoering te van de 2e fase te realiseren moet een grote stap worden gemaakt, namelijk de implementatie van de 4 onderwerpen. Voor elk project wordt een implementatiecoà¶rdinator benoemd die uitvoering geeft aan de in de interventiestrategieën opgenomen actieplannen. Het uiteindelijke doel dat wordt nagestreefd is dat de ketenhandhaving als integraal taakonderdeel gemeengoed wordt voor de handhavers.

bron:VROM