Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het bedrijfsleven en de keuringsdiensten in de plantaardige sector hebben overeenstemming bereikt over .Plantkeur.. Vanaf 1 januari 2007 zorgen de vier keuringdiensten voor alle inspecties op plantenziekten en de keuringen op kwaliteit bij groenten en fruit. De minister van LNV blijft eindverantwoordelijk voor de inspecties. Een bedrijf in de plantaardige sector krijgt hierdoor nog maar één inspecteur over de vloer. Met de invoering van Plantkeur wordt de complexe structuur in het inspectiestelsel in de plantaardige sector vereenvoudigd. De keuringsdiensten zijn de Bloembollen Keuringsdienst, het Kwaliteits-Controle-Bureau Groenten en Fruit, de NAK en de NAK-Tuinbouw.

Op dit moment verricht de Plantenziektenkundige Dienst (onderdeel van het ministerie van LNV) deze inspecties en keuringen. Door de overdracht van inspectietaken ontstaat een duidelijkere structuur en wordt de effectiviteit en efficiency bij de keuringen en inspecties in de plantaardige sector verbeterd. Alle keuringen en inspecties op fytosanitair en kwaliteitsgebied worden voor zover mogelijk vanaf 2007 overgedragen aan de vier keuringsdiensten.
Minister Veerman geeft hiermee invulling aan het programma Andere Overheid van het kabinet. Dat houdt in dat de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voorop komt te staan. De overheid stelt randvoorwaarden, schept mogelijkheden en ondersteunt.
bron:LNV