Er moet een keurmerk komen waarmee de student inzicht krijgt in de mate waarin een onderwijsinstelling is geïnternationaliseerd. Intermediaire organi- saties (zoals Nuffic, Europees Platform en CINOP) zouden dit keurmerk kun- nen ontwikkelen. Voor onderwijsinstellingen betekent het verkrijgen van een keurmerk waardering voor de geleverde kwaliteit en de kans zich met inter- nationalisering profileren. Tegelijkertijd kan het instellingen die geen keur- merk krijgen stimuleren activiteiten op te starten of te verbeteren. Het keur- merk dient een vrijwillig karakter te hebben: de instelling bepaalt zelf of het een keurmerk aanvraagt.

Internationaliseringsloket wijst de weg
In alle sectoren zou een (virtueel) loket moeten zijn waar leerlingen, studen- ten en docenten terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld uitwisselings- activiteiten, aansluiting bij andere instellingen en beurzen. Onderwijsinstel- lingen kunnen dat zelf organiseren, maar zij moeten in ieder geval ook kun- nen doorverwijzen naar een (virtueel) loket bij de intermediaire organisaties. Belangrijk is dat de loketten van de vier sectoren op elkaar aansluiten en dat ze samenwerken met onderwijsinstellingen, met elkaar, met het ministerie van OCW en met partners in Europa.

bron:Onderwijsraad