De Nationale Ombudsman wordt de externe klachtinstantie voor klachten tegen gerechtsbesturen over de bij de gerechten werkzame medewerkers en over de bedrijfsvoering bij de gerechten, in combinatie met een toetsende en soms beoordelende rol voor de Hoge Raad. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel terzake dat onder verantwoordelijkheid van minister Donner van Justitie is opgesteld.

Het voorstel vloeit voort uit de Contourennota modernisering rechterlijke organisatie. In die nota stelde het toenmalige kabinet voor om te komen tot een externe klachtenregeling voor die organisatie. Het huidige stelsel met betrekking tot klachten is niet toegesneden op de nieuwe gezagsstructuur binnen de gerechten waar het gerechtsbestuur verantwoordelijk is voor onder meer de gerechtsambtenaren, de rechterlijke ambtenaren en de bedrijfsvoering. Nu behandelt de Nationale Ombudsman klachten over gerechtsambtenaren en oordeelt de Hoge Raad over klachten over rechterlijke ambtenaren.

Het wetsvoorstel is in goed overleg met de Nationale Ombudsman en de president van en de procureur-generaal bij de Hoge Raad voorbereid en is aan diverse instanties om advies voorgelegd. Uit de adviezen blijkt een groot draagvlak voor de nu gekozen externe klachtenprocedure.

De minister van Justitie is gemachtigd het wetsvoorstel om advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:RVD