De Stichting van de Arbeid en Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) staan kritisch
tegenover het kabinetsbeleid voor de dynamisering van het beroepsonderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer hebben de landelijke vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs gevraagd om structurele financiering van de innovatieagenda. Zij pleiten ervoor om de onderwijsinstellingen 5% extra budget te geven voor onderwijsinnovatie, zoals ook de werkgroep Dynamisering Beroepsonderwijs heeft voorgesteld. Vandaag en morgen behandelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting.

Op 3 oktober reageerde minister Van der Hoeven namens het kabinet op het rapport
'Beroepswijs beroepsonderwijs' van de werkgroep Dynamisering Beroepsonderwijs van het Innovatieplatformn ('werkgroep Leijnse'). Het rapport verscheen eind vorig jaar. Hoewel het kabinet onderschrijft dat het beroepsonderwijs ondernemender moet worden, lijkt het tegelijkertijd de concrete Lissabon-doelstellingen niet meer als uitgangspunt te nemen om meer dynamiek tot stand te brengen. Zo geeft het kabinet in zijn antwoord de indruk het verhogen van het gemiddelde opleidingsniveau, zoals in het akkoord van Lissabon in 2000 in de Europese Unie is afgesproken, los te laten.

Het kabinet lijkt de innovatieagenda als een tijdelijke regeling te beschouwen. De
Stichting van de Arbeid en HPBO zien de innovatieagenda echter als een duurzame hefboom voor innovatie door onderwijs, (regionaal) bedrijfsleven en overheid gezamenlijk. Onderwijs en bedrijfsleven hebben deze zomer gezamenlijk de innovatieagenda opgesteld juist om de Lissabon-doelstellingen binnen bereik te brengen. Op de innovatieagenda  staan het verbeteren van de doorstroom, het verminderen van de voortijdige uitval en het aantrekkelijker maken van het beroepsonderwijs. Deze agenda is niet vrijblijvend, stellen zij. Met de uitvoering van deze agenda gaat het beroepsonderwijs ook een resultaatsverplichting aan om publiek duidelijk te maken wat de investering oplevert.

De Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van de
centrale organisaties van werkgevers en van werknemers in Nederland, t.w. de Vereniging VNO-NCW, de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, de Vereniging Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en de Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP). In Het Platform Beroepsonderwijs werken de brancheorganisaties beroepsonderwijs, AOC Raad, Bve Raad, Colo, HBO-raad, Schoolmanagers VO en VSWO, samen aan de versterking van de beroepskolom.

bron:Het Platform Beroepsonderwijs