In de Kop van Noord-Holland, het werkgebied van Kop & munt, worden veel initiatieven genomen om vernieuwende vormen van energie te creëren en te gebruiken. Het betekent innovatie, een stimulans voor regionale economische ontwikkeling en een groei van werkgelegenheid ook van zogenaamde kwalitatief hoogwaardige banen. Deze drie aspecten zijn als speerpunt opgenomen in het actieprogramma Kop & munt dat tot eind volgend jaar financiële middelen heeft om projecten die zich op deze doelen richten, te subsidiëren.

Naar het voorbeeld van Sillicon Valley in de U.S.A. is het initiatief genomen om in de Kop van Noord-Holland het programma Renewable Energy Valley te starten. Voorlopig houdt deze brainstormtank zich voornamelijk bezig met het uitwisselen van kennis over bijvoorbeeld de eindigheid van de fossiele brandstofbronnen en de mogelijkheden van wind- en zonenergie. Kop & munt is hierin een partner maar steunt ook milieu- en energieprojecten die buiten dit programma opgestart en uitgewerkt worden.

Groene en blauwe stroom
De Stichting Duurzame Warmte Kolksluis in 't Zand houdt zich bezig met een innovatief systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel warmte uit asfalt als uit een bron. Het is bovendien bijzonder omdat het duurzame warmtesysteem wordt aangelegd bij bestaande bedrijfsgebouwen op bedrijventerrein Kolksluis die met dit duurzame warmtesysteem de CV-ketel nauwelijks meer nodig zullen hebben.
De voordelen zijn: voor de bedrijven is het interessant dat hun rekening voor energiekosten lager zal zijn, voor het milieu is het rendement 50 ton CO2-uitstoot minder op jaarbasis (vergelijkbaar met het gasverbruik voor de warmtelevering aan 21 huishoudens) en voor de werkgelegenheid betekent het een aantal extra werkplekken bij de energieleverancier.

Een ander project dat Kop & munt steunt is de proef die bij de Afsluitdijk bij Den Oever is genomen met de vrijestromingsturbine Tocardo 2800. In de afgelopen weken is als proef in à©à©n van de kokers van de spuisluizen de turbine geplaatst die tijdens het spuien energie kan opwekken. Als de sluizen openstaan heeft het stromend water veel kracht die tot nu toe in zee verdwijnt. Getijdenstroming in zeegaten, snelstromende rivieren en spuisluizen kunnen dus gebruikt worden om blauwe stroom op te wekken als daar de innovatieve turbine geplaatst wordt. De Tocardo kan ook als pomp ingezet worden zodat het mogelijk is om in dezelfde tijd 10% meer water te spuien. Het ingenieursbureau Teamwork Technology uit Zijdewind is een van de initiatiefnemers en heeft deze turbine ontwikkeld.
Als de Tocardo in grote getale in productie genomen wordt dan levert dat op termijn 20 structurele arbeidsplaatsen op.

Milieuvriendelijk
De proeven in Den Oever zijn inmiddels afgerond evenals het programma dat de invloed van de turbine op de passerende vis registreerde. Uit eerste evaluaties blijkt dat de vissen geen nadeel hebben ondervonden van de Tocardo turbine. De twee rotorbladen draaien namelijk zo langzaam dat vissen makkelijk kunnen uitwijken. Met dit gegeven wil Teamwork Technology een demonstratieproject opzetten waarbij drie Tocardo's in à©à©n koker draaien. Als dat lukt en als in alle kokers in de spuisluizen Tocardo's worden geplaatst dan kan bij de Afsluitdijk heel eenvoudig 1,5 MW aan elektrisch vermogen worden opgewekt. Dit is genoeg om 1000 àƒÆ’  1500 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Op basis van de huidige resultaten is ook een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om in het Marsdiep en in de Westerschelde blauwe stroom op te wekken. Hier is geen sprake van hoogteverschillen maar wel van een continue stroming die eveneens energie kan opwekken. De turbine is geconstrueerd van onderhoudsvriendelijke materialen zodat de turbine ook in ontwikkelingslanden gebruikt kan worden.

bron:Kop&Munt