Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat informeert donderdag mede namens minister Sybilla Dekker van VROM de Tweede Kamer over de tussentijdse resultaten en conclusies van de verkenning naar kustuitbreiding tussen Scheveningen en Hoek van Holland. Uit de verkenning blijkt dat er op regionaal en lokaal niveau geen draagvlak bestaat voor grootschalige woningbouw op die mogelijke nieuwe locatie. Meer steun is er voor kustontwikkeling die natuur, landschap, toerisme en recreatie mogelijk maakt.

In deze fase van de verkenning is gekeken of er maatschappelijk draagvlak is voor kustuitbreiding. Ook komen in deze fase de maatschappelijke kosten en baten van een kustuitbreiding aan de orde en het nut en de noodzaak van een eventuele uitbreiding. Uit de verkenning blijkt dat kustuitbreiding geen voorwaarde is om de veiligheid tegen overstromingen te waarborgen. Ook bestaat er op lokaal en regionaal bestuurlijk niveau onvoldoende draagvlak voor woningbouw. Met name gemeenten en belangengroeperingen twijfelen of woningbouw in een kustuitbreiding noodzakelijk en gewenst is, gelet op de verwachte afnemende behoefte aan woningen na 2020. De provincie Zuid Holland voert daarom een verkenning uit naar tekorten aan natuur, recreatie en toeristische voorzieningen van regionaal en (inter)nationaal belang. Het provinciaal bestuur maakt vervolgens de keuze hoe en op welke locaties die tekorten worden opgeheven. De verkenning naar mogelijke kustuitbreiding vloeit voort uit een motie van het toenmalig VVD-Tweede Kamerlid Geluk die de regering in het najaar van 2003 verzocht om nader onderzoek naar een integrale, multifunctionele, duurzame en gefaseerde kustuitbreiding. Ook nut, noodzaak, maatschappelijk draagvlak, de mogelijkheid van een PPS-constructie en een maatschappelijke kosten-batenanalyse moesten in het onderzoek centraal staan. De afrondende rapportage van de verkenning wordt in het najaar van 2006 aan de Tweede Kamer gestuurd.
bron:VenW