Een nieuwe beroepenstructuur beschrijft de functie-eisen waar professionals in de maatschappelijke ondersteuning de komende jaren aan moeten voldoen. Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn bood het rapport over de beroepenstructuur ‘Klaar voor de Toekomst’ vandaag aan staatssecretaris Ross aan.

Ross bedankte het NIZW voor de beroepenstructuur voor zorg en welzijn, ook met oog op de voorgenomen Wet maatschappelijke ondersteuning. “De beroepenstructuur is goed toegesneden op de vraag naar maatschappelijke ondersteuning en kan daarmee een belangrijk instrument worden voor het welslagen van de Wmo. Als de beroepskrachten de kwaliteit leveren die de cliënt verwacht, dan moet dat tot tevreden klanten leiden, een belangrijk criterium voor de beoordeling van de Wmo.”
De beroepenstructuur is mede bepalend voor het opleidingsprogramma van scholingsinstituten. Daarnaast gebruiken managers in de maatschappelijke ondersteuning de beroepenstructuur als leidraad voor hun personeelsbeleid. Per beroep staat namelijk precies aangegeven wat de professional moeten kennen en kunnen.
bron:VWS