Uit het vandaag verschenen Examenverslag mbo 2004-2005 blijkt dat de kwaliteit van de examinering is verbeterd ten opzichte van het studiejaar 2003-2004. In het studiejaar 2004-2005 onderzocht het KwaliteitsCentrum Examinering (KCE) bij bijna 4500 mbo-opleidingen (bijna 60% van het totaal aantal opleidingen) de kwaliteit van de examinering.

Ruim de helft (52%) van de onderzochte mbo-examens voldoet in voldoende mate aan de door de minister vastgestelde standaarden. Van het resterende deel (46%) heeft het merendeel enkele verbeterpunten die binnen een jaar gerealiseerd kunnen worden. Slechts een klein percentage (2%) van de mbo-opleidingen wordt afgesloten met een examen dat afgemeten aan de standaarden onder de maat is. In het studiejaar 2005-2006 onderzoekt KCE of de benodigde verbeteringen door de betreffende onderwijsinstellingen zijn gerealiseerd.

Brede kwaliteitsverbetering
Een vergelijking van de resultaten van het studiejaar 2004-2005 met die van het
voorafgaande studiejaar 2003-2004 geeft aan dat er sprake is van een significante
verbetering in de kwaliteit van de examens. KCE verwacht dat na een eerste belangrijke
impuls die de kwaliteit van mbo-examens sinds zijn oprichting en sinds de invoering van
de nieuwe examensystematiek mbo heeft gekregen de kwaliteit van de examinering in het mbo de komende jaren verder zal toenemen. Deze kwaliteitsverbetering betreft alle sectoren van het mbo-onderwijs.

Missie en taak KCE
KCE borgt en stimuleert de kwaliteit van de examens in het middelbaar beroepsonderwijs en levert daarmee een bijdrage aan het maatschappelijk vertrouwen in het mbo-diploma.

KCE is door de ministers van OCW en LNV vanaf 1 augustus 2004 aangewezen als de
rechtspersoon die op grond van artikel 7.4.9a WEB de taak heeft de externe controle op de kwaliteit van alle examens van het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen aan de hand van de standaarden. Jaarlijks wordt het landelijke totaalbeeld van de bevindingen door KCE weergegeven in het Examenverslag.

bron:Kwaliteitscentrum examinering