In opdracht van het Landelijk Bureau Racismebestrijding heeft Toine Metselaar namens de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Tilburg onderzoek gedaan naar de rol van etnische vooroordelen wanneer ouders een basisschool kiezen voor hun kind. Het onderzoek 'Een witte of een zwarte school?' wordt dit najaar gepresenteerd tijdens een discussiebijeenkomst in Tilburg. Belangrijkste conclusie is dat naast de kwaliteit ook de kleur voor ouders zeer belangrijk is.

Hieronder alvast enkele bevindingen.
De schoolkeuzes van ouders dragen bij aan het ontstaan en voortbestaan van segregatie. Inzicht in de motieven van ouders is van groot belang om oplossingen te vinden voor deze problematiek. Het onderzoek bestond uit een kwantitatief (vragenlijsten) en een kwalitatief (diepte-interviews) gedeelte.

Kwaliteit
Uit het onderzoek blijkt dat veel ouders ´kwaliteit' en de ´sfeer op school' de belangrijkste criteria vinden, maar dat zij dit aan uiteenlopende kenmerken afmeten. Waar de à©à©n bij ´kwaliteit' vooral let op cijfermatige resultaten gaat de ander af op het vertrouwen dat hij of zij heeft in het schoolteam.
Volgens het onderzoek zijn hoger opgeleide ouders toleranter dan lager opgeleide ouders en zijn bij een gelijk opleidingsniveau allochtone ouders toleranter dan autochtone ouders.

Vraagstelling
Door de meer specifieke vraagstelling komt in dit onderzoek, meer dan in voorgaande onderzoeken, naar voren dat ouders toch veel belang hechten aan de etnische samenstelling van de schoolbevolking. Wanneer in het algemeen gevraagd wordt naar de rol die de etnische samenstelling van de school speelt geven 15 % van de autochtone en 11 % van de allochtone ouders aan dat dit een rol speelt.
Vervolgens is 50 % van de ouders het eens met de stelling "dat het een probleem is als de school veel meer allochtone leerlingen zou krijgen". 29 % van de ouders geeft tenslotte aan dat zij hun kind van school zouden halen als de school "veel meer allochtone leerlingen zou krijgen". Deze verschillen hangen samen met de neiging van respondenten om bij meer algemene vragen vooral sociaal wenselijke antwoorden te geven.

Verwachtingen
De etnische samenstelling van de schoolbevolking speelt op verschillende manieren een rol. Autochtone ouders die bewust voor een ´zwarte school' kiezen verwachten dat er op deze scholen meer individuele aandacht voor leerlingen is (kleinere klassen, meer begeleiding) in het kader van achterstandsbestrijding. Daarnaast kiezen sommige ouders bewust voor een ´zwarte school' om hun kind de eigen cultuur terug te laten vinden (allochtone ouders) of juist kennis te laten maken met andere culturen (autochtone ouders). Ouders die bewust nà­et voor een ´zwarte school' kiezen vinden dat dit ten koste gaat van de integratie van allochtone en autochtone kinderen of verwachten dat de kwaliteit op deze scholen minder goed is vanwege het grote aantal allochtone kinderen met een taalachterstand.

bron:LBR