Meer marktwerking en doelmatigheid vormen belangrijke instrumenten om te voldoen aan de toenemende vraag naar medisch beeldvormend onderzoek, zoals CT en MRI, bij kankerpatiënten. Deze opvatting huldigt de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport Beeldvormende technieken binnen de kankerbestrijding van de Signaleringscommisie Kanker van KWF Kankerbestrijding. De beoogde verbetering van efficiency en marktwerking zou zich volgens de NVvR zowel binnen als buiten de ziekenhuizen moeten voltrekken

Het KWF-rapport toont zich nogal beducht voor marktwerking in de zorg. Maar de NVvR meent dat implementatie van bepaalde marktelementen in de ziekenhuizen juist zal kunnen leiden tot de benodigde investeringen in effectievere apparatuur, opleiding en personeel. De radiologie zal hier een manifeste signaleringsfunctie hebben. De in het KWF-rapport geuite vrees voor extramurale diagnostische centra deelt de NVvR niet. Het is wel zaak dat deze centra zich voornamelijk richten op marktgeoriënteerde en wetenschappelijk onderbouwde vragen als preventief onderzoek. De ziekenhuizen zullen zich dan met vrucht bezig kunnen houden met diagnostische en interveniërende beeldvorming. De voorwaarde daartoe is wel dat het gebruik van de beschikbare apparatuur veel flexibeler op de vraag afgestemd moet worden, zodat de wachtlijsten verdwijnen. Ook behoeft de huidige financieringsstructuur verbetering.
-Gegevenscoordinatie-
Zinvol onderzoek naar het inzetten van beeldvorming in de oncologie, waartoe het KWF-rapport adviseert, acht de NVvR uitsluitend mogelijk als de overheid zorgt dat de daarvoor benodigde gegevens in voldoende mate beschikbaar komen. De NVvR doelt hiermee op onderzoek en registratie. De overheid moet daartoe de financiering en coà¶rdinatie van de registratie voor haar rekening nemen. Alleen al door technische en demografische ontwikkelingen en de toenemende mondigheid van de patiënt zal een sterke groei van de radiologische beeldvorming ontstaan. In de ogen van de NVvR is daarom een vorm van permanent onderzoek naar beeldvorming noodzakelijk, ook op het terrein van de oncologie. Een dergelijk permanent onderzoek vergt een gerichte coà¶rdinatie van het beschikbaar krijgen van gegevens. Dat wil zeggen: àƒÆ’ lle gegevens van àƒÆ’ lle locaties waar kankerbehandeling en beeldvorming plaatsvinden. Daarom zou een aan de overheid gerelateerde instelling zich het beste over dit onderzoek kunnen ontfermen.

De gegevenscoà¶rdinatie is nodig omdat het streven gericht dient te zijn op evidence based medicine, wetenschappelijk onderbouwde behandeling. Als het permanente onderzoek voorziet in twee- of driejaarlijkse tussenrapportages, kunnen de beeldvorming en de daaraan gerelateerde behandelingen steeds dichter in de buurt van dat vereiste criterium komen.

bron:NVVR