De Nederlandse huurders gaan actievoeren tegen het huurbeleid van minister Dekker (VROM). Op 8 april demonstreren zij op de Dam in Amsterdam onder het motto 'Houd huren betaalbaar'. Maandag 30 januari presenteerden zij hun plannen op het FNV hoofdkantoor in Amsterdam. Het actiecomité bestaat maar liefst uit 14 organisaties, waaronder de FNV, de Woonbond, de Landelijke Studentenvakbond, de ouderenorganisaties, de cliëntenraden en een groep kritische directeuren van woningcorporaties.

Breed verzet
Dat het verzet tegen het voorgenomen huurbeleid zo breed is, komt doordat de plannen van minister Dekker een regelrechte bedreiging vormen voor de koopkracht. Dekker bezuinigt op de huurtoeslag. en zij  wil de huren fors (boven het inflatiepercentage) laten stijgen. Bovendien moet één op de vier huurders in de naaste toekomst een markthuur gaan betalen. Woningcorporaties die een meer sociaal beleid willen voeren, wordt dat nagenoeg onmogelijk gemaakt doordat alle verhuurders voortaan moeten meebetalen aan de uitgaven van het rijk voor de huurtoeslag. Verhuurders worden eenvoudigweg gedwongen die belasting door te
berekenen in de huurprijzen. Ironisch genoeg wordt die belasting 'Betaalbaarheidsheffing' genoemd, terwijl het in feite een 'Huurheffing' is.

Lokale acties
De demonstratie op 8 april wordt het hoogtepunt van een hele reeks lokale acties. Daarbij werken huurdersorganisaties plaatselijk nauw samen met de afdelingen van vakbonden, ouderenorganisaties, cliëntenraden, comités 'Stop Dekker', steunpunten 'Keer het Tij' en andere maatschappelijke organisaties. In plaatsen waar een woningcorporaties zetelt die deel uitmaakt van het actiecomité, steunt die vanzelfsprekend ook de plaatselijke acties. Bijvoorbeeld door bij te dragen in de reiskosten op 8 april.

Actie richting plaatselijke politiek
Ook de plaatselijke politiek wordt aangesproken op de betaalbaarheid van het huren. Teveel betaalbare woningen hebben de laatste jaren het veld moeten ruimen voor dure huur- en koopwoningen. Momenteel bedraagt het tekort aan woningen 445.000, terwijl de corporaties voor de komende vijf jaar hooguit 111.000 nieuwe woningen zullen bouwen. Dat zijn dan ook nog eens in meerderheid dure huur- en koopwoningen.
In Leeuwarden en Kerkrade zijn in november 2005 debatten gevoerd met de plaatselijke politiek over de betaalbaarheid van het wonen. In Leeuwarden krijgt dat binnenkort een vervolg. In Kerkrade richt men zich op de mobilisatie van huurders voor de 8e april. Ook in andere plaatsen worden dergelijke politieke debatten georganiseerd. Bijvoorbeeld op 17 februari in Veendam en Amsterdam. In Amersfoort op 31 januari. In de Amsterdamse wijken De Pijp en Zuid hebben de deelraden moties aangenomen tegen de huurplannen van Dekker. In Spijkenisse heeft het huurdersoverleg de Vijf-puntenverklaring 'Houd huren betaalbaar'overhandigd aan alle politieke partijen. In Helmond zijn de politieke partijen benaderd met de vraag 'Wat doet u voor de huurder?' In Roermond heeft de gemeenteraad vorig jaar een motie aangenomen waarin zij zich uitspreekt voor betaalbare huren, maar het huurdersplatform is ontevreden over het vervolg dat daaraan wordt gegeven en bezint zich op nadere actie.

Veel bijeenkomsten
Over heel Nederland worden bijeenkomsten georganiseerd. Van Beilen tot Rotterdam, van Rotterdam tot Kerkrade. Het bezoek van minister Dekker aan een bijeenkomst met 'experts in de volkshuisvesting' in Amsterdam (23 januari) leverde een fel protest op van tegen haar woonbeleid demonstrerende huurders. Vrijdag 28 januari organiseerde Huurdersvereniging Oost/Watergraafsmeer (HVOW) een verkiezingsdebat, waarbij acht lijstrekkers in debat gingen met ruim 100 huurders. Om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van het huurbeleid zijn, zal voor zoveel mogelijk stadswijken worden berekend hoeveel percent van de huurwoningen in de overgangsregeling
zit en 'geliberaliseerd' gaat worden. Dat maakt voor huurders duidelijk waar de grootste klappen gaan vallen. Voor Amsterdam werd al berekend dat de huren in het Centrum en Oud-Zuid al gauw 100 tot 120 euro hoger komen te liggen, doordat nu al een hoger maximum geldt voor de jaarlijkse huurverhoging voor de woningen die in 2010 mogelijk een vrije markthuur moeten opbrengen. 3 Februari heeft er in Amsterdam een symposium plaats over deze problematiek. 17 Februari wordt er in Groningen een symposium gehouden over de betaalbaarheid van het huren.

Het actiecomité bestaat uit 14 organisaties
Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad)
De Andere Beweging (DAB): groep van kritische corporatiedirecteuren
Federatie Gemeenschappelijk Wonen
FNV
Huurdersvereniging Amsterdam (HA)
Keer het Tij
Landelijk Organisatie Cliëntenraden (LOC)
Landelijke Studentenvakbond (LSVb)
Nederlandse Woonbond
Ouderenorganisaties samenwerkend in CSO: ANBO voor 50-plussers, NVOG, PCOB, Unie KBO.
Werkgroep De Arme Kant van Nederland.

Daarnaast zijn veel organisaties solidair
Amsterdams Steunpunt Wonen
CDA Basisgroep Sociale Zekerheid
Inspraakorgaan Chinezen
Inspraakorgaan Turken
Landelijk Centrum Opbouwwerk
Landelijke Vereniging Centraal Wonen
Lize (Zuideuropese gemeenschappen)
Overlegorgaan Caribische Nederlanders
Sociaal Raadsliedenwerk
Stichting De Ombudsman
Stichting Surinaams Inspraakorgaan
Turkse Arbeidersvereniging Nederland
Vereniging Sociale Advocatuur Nederland

bron:FNV