´Last in, first out' verdwijnt als hoofdregel bij bedrijfseconomische ontslagen. Het afspiegelingsbeginsel, waarbij ontslagen meer gespreid worden over de verschillende leeftijdscategorieën in een bedrijf, wordt het leidende principe. Dit betekent dat werknemers met vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en dat binnen die leeftijdsgroepen de werknemer met het kortste dienstverband het eerst wordt voorgedragen voor ontslag. Het gewijzigde Ontslagbesluit treedt op 1 maart 2006 in werking.

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil door de verplichtstelling van het afspiegelingsbeginsel de ontslagbescherming voor groepen werknemers zoals herintreders, jongeren en ouderen gelijkmatiger verdelen. ´Dit is in het belang van een evenwichtige leeftijdopbouw en de vertegenwoordiging van verschillende groepen van werknemers in een bedrijf', aldus De Geus. Begin september heeft de Tweede Kamer de voorgestelde wijzigingen al besproken en aanvaard.

Het Ontslagbesluit regelt verder dat er geen toetsing meer plaatsvindt door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) van collectieve ontslagen van 20 werknemers of meer om bedrijfseconomische redenen. Voorwaarde is dat de werkgever en de betrokken vakbonden het met elkaar eens zijn over het aantal banen dat verdwijnt. CWI controleert wel of het afspiegelingsbeginsel goed wordt toegepast. Voor lopende ontslagverzoeken en voor meldingen van collectief ontslag die voor 1 maart 2006 zijn gedaan blijft de huidige situatie gelden. Dat is ook het geval als er voor 1 maart een overeenkomst is gesloten tussen werkgever en betrokken vakbonden over collectief ontslag en het ontslag voor 1 oktober bij het CWI is gemeld.

Zoals de minister al aan de Kamer heeft toegezegd, worden werkgevers verplicht om bij het ontslag van werknemers die langdurig ziek zijn scholing aan te bieden als dat hun enige kans is om weer aan het werk te komen. Deze nieuwe ontslagregel wordt van kracht op 1 januari 2006 tegelijk met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De regeling wordt binnen 10 dagen gepubliceerd in de Staatscourant.

bron:SZW