De legionellapreventie in gevangenissen schiet tekort. Dit blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie naar het voorkomen van legionella in gevangenissen. De inspectie heeft in 2004 en 2005 een enquête gehouden onder 105 gevangenissen. Centraal hierbij stond de vraag hoe de inrichtingen de wettelijke voorgeschreven regels om legionella te voorkomen uitvoeren. Op basis van deze resultaten heeft de inspectie ook 30 inrichtingen gecontroleerd en zijn watermonsters genomen. Bij 12 van deze gevangenissen is de legionellabacterie in het water aangetroffen. Ziektegevallen als gevolg van deze besmettingen zijn niet bekend. De VROM-Inspectie zoekt samen met de eigenaar en beheerder
van de gevangenissen naar een oplossing om de tekortkomingen op te lossen.

Verantwoordelijk
85 van de onderzochte gevangenissen zijn van de Rijksgebouwendienst. VROM is hiermee verantwoordelijk voor het beheer van deze gebouwen. De Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie is de exploitant van deze inrichtingen. Justitie is hiermee verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen om legionella te voorkomen. De overige gevangenissen zijn particulier eigendom. De Rijksgebouwendienst heeft inmiddels diverse acties ondernomen om de situatie te verbeteren. De VROM-Inspectie, de Rijksgebouwendienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen gaan daarnaast kijken hoe Justitiële Inrichtingen zijn wettelijke taken beter kan uitvoeren.
Controle
De VROM-Inspectie controleert in het tweede kwartaal van 2006 of de Rijksgebouwendienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen de gemaakte afspraken nakomen. Ook de particuliere inrichtingen worden hierbij doorgelicht.
Ziekteverwekkend
Legionellabacteriën kunnen ziekteverwekkend en zelfs dodelijk zijn als zij in bepaalde hoeveelheden via kleine waterdeeltjes in de lucht worden ingeademd. Eigenaren van locaties met een hoog risico, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, zwembaden, asielzoekerscentra, gevangenissen, kampeerterreinen, bungalowparken en hotels zijn volgens de Waterleidingwet verplicht een risicoanalyse uit te voeren en maatregelen te nemen om legionellabacteriën te voorkomen. Ook moeten ze verplicht het leidingwater periodiek op legionellabacteriën controleren.
bron:VROM