De gemiddelde contractloonstijging in 2006 bedraagt 1,7 procent (op jaarbasis). Verder hebben in de eerste helft van dit jaar 79 van de 114 onderzochte collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) afspraken over de levensloopregeling. Dit staat in de Voorjaarsrapportage CAO-afspraken 2006 die door minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd. In de Voorjaarsrapportage CAO-afspraken 2006 wordt voor 2005 een beeld gegeven van de afspraken in CAO’s over onder andere contractloonontwikkeling, de laagste lonen, de werkgeversbijdrage voor levensloop en ziektekosten en loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook wordt een voorlopig beeld geschetst van de ontwikkelingen in 2006.
Uit 87 onderzochte CAO’s komt naar voren dat de contractlonen in de eerste helft van 2006 zijn gestegen met gemiddeld 1,7 procent (op jaarbasis). Deze stijging wordt deels verklaard door afspraken van werkgevers over een bijdrage aan de levensloop die sinds 1 januari 2006 bestaat. Zonder de werkgeversbijdrage ligt de loonstijging voor 2006 op 1,4 procent. Er is veel variatie in de loonontwikkeling; voor ruim 40 procent van de werknemers stijgt het loon met meer dan twee procent. In 2005 zijn de contractlonen op jaarbasis met gemiddeld 0,7 procent gestegen.

Uit de Voorjaarsrapportage komt verder naar voren dat in de eerste helft van 2006 in 79 van de 114 CAO’s (hier valt 70 procent van de werknemers uit het onderzoek onder) afspraken zijn gemaakt over de levensloopregeling. In 41 CAO’s is een werkgeversbijdrage afgesproken die varieert van 0,8 procent tot 3,8 procent. Van de 114 CAO’s hebben 35 akkoorden afspraken over een werkgeversbijdrage aan de ziektekostenpremie.
In 42 van de 109 onderzochte CAO’s is afgesproken dat loonbetaling tijdens de eerste twee ziektejaren zonder meer beperkt is tot 170 procent van het jaarloon. In een even groot aantal CAO’s is het doorbetalen van loon boven de 170% afhankelijk van de inzet van de werkgever en werknemer om mee te werken aan reïntegratie. In 27 van de 109 CAO’s is overeengekomen dat de loondoorbetaling meer dan 170 procent van het jaarloon is. Wel is in de meeste van deze CAO’s afgesproken dat tijdens de eerste zes maanden van de ziekte minder dan 100 procent van het loon wordt doorbetaald. Verder blijkt uit de Voorjaarsrapportage dat in bijna alle 109 CAO’s afspraken zijn gemaakt over een aanvulling op het loon en/of uitkering van gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

In vrijwel alle CAO’s zijn afspraken gemaakt over een bredere inzet (employability) van het personeel. In 42 procent van de onderzochte CAO’s staan afspraken over werkgelegenheid en vrijwel alle CAO’s hebben afspraken over scholing. In 15 CAO’s zijn afspraken gemaakt over stageplaatsen en leerplaatsen voor jongeren.
  
bron:SZW