De contractloonstijging voor 2004 die is afgesproken in CAO's komt gemiddeld op jaarbasis uit op 0,9 procent. Dit is bijna 2 procentpunt minder dan de loonstijging in 2003. Een deel van de CAO's voor 2004 is afgesloten voordat het kabinet en sociale partners in het najaarsakkoord van 2003 overeenkwamen de lonen in 2004 te bevriezen. Deze cijfers staan in de Voorjaarsrapportage CAO-afspraken 2005 die door minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer is gestuurd.

In de Voorjaarsrapportage wordt voor het jaar 2004 de stand van zaken gegeven ten aanzien van diverse CAO-afspraken over onder andere contractloonontwikkeling, eenmalige uitkeringen, flexibele beloning en werkgelegenheid.

Uit de Voorjaarsrapportage blijkt dat in 2004 het niveau van de laagste CAO-loonschalen gemiddeld 2,2 procent boven het wettelijke minimumloon ligt. Ten opzichte van 2003 betekent het een daling van 1,1 procentpunt. De laatste 10 jaar is dit verschil nog niet zo klein geweest.

In 2004 kennen 36 van de onderzochte CAO's (39 procent) afspraken over eenmalige uitkeringen. Gemiddeld is een eenmalige uitkering afgesproken van 0,7 procent. In 89 van de 122 CAO's uit de steekproef staan afspraken over flexibele beloning. Resultaatafhankelijke uitkeringen zijn in 37 procent van de CAO's aangetroffen. De afgelopen jaren is het percentage CAO's met afspraken over flexibele beloning toegenomen van 53 procent in 2000 tot 73 procent in 2004.

Afspraken over werkgelegenheid komen in 63 van de 122 CAO's voor. Tussen 1998 en 2004 is het percentage CAO's met afspraken over werkgelegenheid afgenomen van circa driekwart in 2000 naar ongeveer de helft in 2004. Er is vooral sprake van een afname van afspraken over werkgelegenheidsplannen. In 2004 lijkt de aandacht te verschuiven van afspraken over het aan de slag helpen van langdurig werklozen en etnische minderheden naar afspraken over werkgelegenheid voor jongeren.
Afspraken over employability (het breder inzetbaar maken van werknemers door bijvoorbeeld scholing(sverlof)) komen in vrijwel alle CAO's voor. Het aantal CAO's dat afspraken kent over persoonlijke opleidingsplannen is in de periode 1998-2004 meer dan verdubbeld.

bron:SZW