Vandaag dienen LPF-Kamerlid Eerdmans en zijn PvdA-collega Wolfsen in de Tweede Kamer een gezamenlijk wetsontwerp in dat de rechter de mogelijkheid biedt om dierenbeulen een houdverbod voor lange duur op te leggen. In het voorstel regelen de beide Kamerfracties dat aan (herhaalde) plegers van ernstige dierenmishandeling voor maximaal 10 jaar een verbod op het houden van dieren kan worden opgelegd. Een tweede element in het wetsvoorstel is de verhoging van de gevangenisstraf voor dierenmishandeling van twee naar maximaal drie jaar.

Uit de meest recente cijfers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) over 2004 blijkt dat maar liefst 2.099 mishandelde of verwaarloosde dieren in dat jaar in beslag werden genomen. In veel gevallen is er sprake van recidive. Inspecteurs moeten helaas keer op keer dode of ernstig zieke dieren ophalen bij dezelfde personen. Hoewel boetes kunnen oplopen tot zelfs 11.250,00 euro besluit de rechter helaas zelden tot oplegging daarvan. Al geruime tijd wordt vanuit het veld geroepen om notoire dierenbeulen het recht te ontnemen nog langer dieren te kunnen houden. Dit vooral vanwege de ernst van de strafbare feiten en de risico's op herhaling. Daarom is het belangrijk dat de rechter de mogelijkheid heeft om een houdverbod op te leggen. Op het moment dat het houdverbod wordt overtreden, wordt automatisch de opgelegde voorwaardelijke straf of boete geëffectueerd.

Een belangrijk gevolg voor de langere termijn van het houdverbod is dat het de aandacht voor dierenwelzijn en daarmee ook de prioriteit bij het OM voor de bestrijding van dierenmishandeling zal verhogen. Die hogere prioriteit is er nu nog niet, zoals bijvoorbeeld te lezen is in het naslagwerk 'Handhaving Wetgeving dierenwelzijn'. Van de bij het OM aangeleverde zaken die al op 'zwaarte' geselecteerd zijn, wordt een groot deel geseponeerd en een groot deel afgedaan met een transactie. Uiteindelijk komt slechts een zeer klein deel van deze zaken bij de rechter die vervolgens nog niet altijd tot een veroordeling komt. De indieners willen daarom ook dat het College van Procureurs-generaal een richtlijn opstelt. In deze richtlijn zou moeten worden aangegeven dat de strafeis tegen een dierenbeul voortaan voor een deel kan bestaan uit het eisen van een voorwaardelijke straf met als voorwaarde een verbod op het houden van dieren voor maximaal 10 jaar, conform het wetsvoorstel.
bron:LPF