De raad van bestuur van het azM en het college van bestuur van de UM hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkelingsgang en de hoofdlijnen van de inrichting en het bestuur van het Maastricht UMC+ per 1 januari 2008. Doel van de UMC-vorming is verdere uitbouw van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Hierdoor kan kennis op het terrein van gezondheid en ziekte sneller en beter worden opgebouwd, uitgewisseld en toegepast. Ook ontstaat zo meer massa voor hoogwaardig onderzoek.

Aan het besluit tot vorming van het Maastricht UMC+ is uitgebreid overleg voorafgegaan, onder andere resulterend in een visiedocument dat de doelen helder formuleert. De UM en het azM verwachten met de nieuwe structuur meer slagkracht te krijgen om beter onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg te leveren. Het Maastricht UMC+ zal zich zo kunnen ontwikkelen tot een top-academisch centrum voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs op het terrein van ziekte en gezondheid. De inbreng van gezondheidswetenschappen maakt het Maastricht UMC+ uniek voor Nederland.
Maastricht UMC+ zal vanaf 1 januari 2008 worden bestuurd door een nieuw gemeenschappelijk beleidsorgaan (GBO) en een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (GUO). Het GUO gaat zich onder de naam 'Bestuur Maastricht UMC+' bezighouden met het bestuur en beleid van het universitair medisch centrum. Dit bestuur wordt gevormd door leden van de raad van bestuur van het azM en de decaan van de faculteit die ontstaat uit de fusie van de faculteiten geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Deze fusie zal per 1 januari 2007 zijn beslag krijgen.

Het nieuwe gemeenschappelijk beleidsorgaan (GBO) wordt gevormd door de voorzitter van het college van bestuur van de UM, de voorzitter van de raad van bestuur van het azM en de decaan van de gefuseerde faculteit. Het GBO formuleert de hoofdlijnen van het beleid en het beheer.
Er is sprake van een ontwikkelingsmodel met toenemende samenwerking in onderzoek, onderwijs, opleiding en patiëntenzorg, vanuit in te stellen multidisciplinaire ketens voor zorg, onderzoek en onderwijs. Centra voor 'hart en vaten', 'oncologie', 'chronische ziekten', 'geestelijke gezondheidszorg' en 'public health & primary care' zijn uitwerkingen van deze ketenbenadering. Deze zijn de speerpunten van het wetenschappelijk onderzoek van het Maastricht UMC+.
De totstandbrenging van het Maastricht UMC+ gaat niet gepaard met overgang van personeel en onroerend goed. De medewerkers van het ziekenhuis en van de faculteiten zullen werkzaam zijn bij het Maastricht UMC+ met behoud van de aanstelling bij respectievelijk het azM en de UM. Studenten blijven ingeschreven bij de universiteit en volgen hun opleiding binnen de faculteit.
bron:Universiteit Maastricht