Er komen nieuwe regels voor de inkomsten van politieke partijen. Zo mogen zij jaarlijks van personen en bedrijven maximaal 25.000 euro per gever ontvangen. Ook moeten de partijen giften vanaf 3.000 euro openbaar maken. Dit staat in het wetsvoorstel financiering politieke partijen, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

In dit wetsvoorstel staan regels voor de inkomsten van politieke partijen en bijbehorende instellingen. Contributie van leden en overheidssubsidies vallen hier niet onder. Het gaat zowel om financiële bijdragen als bijdragen in natura.Het kabinet wil met het voorstel belangenverstrengeling voorkomen. Politieke partijen moeten onder alle omstandigheden onbevangen standpunten kunnen innemen.

De Kiesraad voert de wet uit en houdt toezicht op de naleving ervan. De Kiesraad kan boetes opleggen als partijen de voorschriften overtreden. Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst van het voorstel wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:BZK