De medezeggenschap van deelnemers aan pensioenregelingen wordt misschien wettelijk vastgelegd. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt daarom het voorstel voor de nieuwe Pensioenwet. Hij komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, de sociale partners en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties.

De huidige Pensioen- en spaarfondsenwet maakt het mogelijk dat gepensioneerden zitting hebben in een pensioenfondsbestuur of in een deelnemersraad. Pensioenfondsen zijn alleen verplicht een deelnemersraad in te stellen als minimaal vijf procent van de deelnemers daarom vraagt. De sociale partners en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties vinden dat pensioenfondsen in de praktijk nog te weinig doen aan medezeggenschap. Zij hebben minister De Geus gevraagd de medezeggenschap in de Pensioenwet op te nemen.

De nieuwe afspraken houden in dat bedrijfstakpensioenfondsen worden verplicht een deelnemersraad in te stellen. Ondernemingspensioenfondsen kunnen kiezen tussen vertegenwoordiging in het bestuur door gepensioneerden of een deelnemersraad. Zij zijn verplicht deze keuze te maken als minimaal tien procent van de deelnemers aan de pensioenregeling uit gepensioneerden bestaat en/of minimaal duizend deelnemers tot deze groep behoren. Het fondsbestuur moet schriftelijk aan de gepensioneerden voorleggen of zij zich willen laten vertegenwoordigen door een deelnemersraad of bestuursvertegenwoordiging. Raadpleging is niet nodig als er sprake is van zowel bestuursvertegenwoordiging als een deelnemersraad of als de deelnemers al in een eerder stadium gekozen hebben. In de Pensioenwet wordt verder geregeld dat er sprake moet zijn van een evenredige zetelverdeling tussen gepensioneerden en werknemers.

Het kabinet streeft ernaar de nieuwe Pensioenwet per 1 januari 2007 in te voeren. Momenteel buigt de Tweede Kamer zich over de wet.

bron:SZW