Er zijn wereldwijd extra investeringen nodig voor schone energie, waarbij luchtvervuiling en klimaatverandering worden tegengegaan. Daarnaast moet de toegang tot energie in ontwikkelingslanden worden verbeterd om de Millennium Development Goals van de Verenigde
Naties te realiseren en armoede te bestrijden. Dat is de inzet van minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Van Geel (Milieu) voor de veertiende vergadering van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (CSD) van de VN van 1 tot 12 mei in New York. Deze inzet wordt op 26 april in de Tweede Kamer besproken.

Integraal energiebeleid noodzakelijk
Nederland wil zich sterk maken voor een integraal energiebeleid met een balans tussen voorzieningszekerheid, toegang, milieu en markt. Dat betekent inzetten op betaalbare en zekere toegang van energie en tegelijkertijd luchtverontreiniging en klimaatverandering bestrijden. Om een goede energievoorziening te bereiken, zijn wereldwijd acties nodig om energie-investeringen te vergroten en te verduurzamen, zowel in de rijke landen als in de ontwikkelingslanden.
Zonder energie geen ontwikkeling
Toegang tot energie is een voorwaarde voor economische ontwikkeling en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Zorgwekkende cijfers onderstrepen de noodzaak om de toegang tot energie voor arme mensen te verbeteren. Naar schatting twee miljard mensen hebben geen toegang tot elektriciteit of tot andere moderne vormen van energie. Nederland heeft zich verplicht om uiterlijk in 2015 voor 10 miljoen mensen toegang tot moderne energiediensten te realiseren met een speciale focus op Afrika. Er zijn inmiddels contracten getekend waardoor ruim 4,5 miljoen mensen duurzaam kunnen koken en ruim 1,5 miljoen mensen aansluiting op elektra krijgen. Nederland is tot nu toe het enige land met zo'n resultaatgerichte outputdoelstelling.
Ernstige milieuproblemen in ontwikkelingslanden
Jaarlijks sterven er 800.000 mensen aan luchtvervuiling in steden en door slechte kookomstandigheden. Aandacht voor schone energie zoals een betere verbranding van kolen en traditionele brandstoffen is belangrijk. Daarvoor is het nodig om ontwikkelingslanden te helpen met energiebesparing en meer schone energie in het belang van duurzame ontwikkeling en het behalen van de Millennium Development Goals.
Klimaatproblemen over de hele wereld
De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen neemt toe, met name in snel groeiende ontwikkelingslanden. De gevolgen van klimaatverandering zijn met name ernstig voor ontwikkelingslanden. Juist de allerarmsten zijn niet in staat om zich aan te passen aan de ernstige gevolgen, zoals zeespiegelstijging en overstromingen. De uitvoering van het Kyoto protocol is belangrijk, maar onvoldoende om het klimaatprobleem effectief aan te pakken. Rijke landen moeten het voortouw nemen bij het aanpakken van het klimaatprobleem. Maar ook snel groeiende ontwikkelingslanden, zoals India en China, moeten in een actiever klimaatbeleid betrokken worden. Hun economische ontwikkeling gaat immers gepaard met een toenemende uitstoot van broeikasgassen. In het kader van het klimaatverdrag en de CSD zijn er verdergaande maatregelen nodig, die beter aansluiten bij de behoeften van ontwikkelingslanden, zoals energiebesparing en meer schone energie.
bron:VROM