De laatste jaren stijgt het aandeel personen dat zonder partner woont gestaag. Inmiddels woont één op de vier mannen van 18–62 jaar niet samen met een partner en heeft ook geen relatie. Voor vrouwen is dit één op de vijf.

Eenderde 18–62-jarigen woont zonder partner
In 2005 waren er 3,3 miljoen personen van 18–62 jaar die zonder partner woonden. Dit is een derde van het totale aantal personen van die leeftijd. Het betreft alleenstaanden (1,6 miljoen) en thuiswonende kinderen (1,1 miljoen), alleenstaande ouders (394 duizend) en personen die als overig lid deel uitmaken van een meerpersoonshuishouden (178 duizend).
Zonder partner
Mannen van 18–62 jaar wonen vaker zonder partner dan vrouwen. Dit komt vooral omdat er meer alleenstaande mannen zijn dan alleenstaande vrouwen. Verder wonen meer mannen dan vrouwen nog bij hun ouders. Jongens verlaten namelijk gemiddeld op latere leeftijd het ouderlijk huis dan meisjes. Vrouwen zijn vaker alleenstaande ouder. Na een echtscheiding blijven de kinderen doorgaans bij de moeder wonen.
Alleen blijven of relatie
Uit onderzoek blijkt dat vier op de tien 18–24-jarige mannen die zonder partner wonen een vaste relatie hebben. Nog eens ruim vier op de tien willen graag een vaste relatie. Voor 45–62-jarige mannen is dit beeld anders: van hen willen zes op de tien (voorlopig) geen vaste relatie. Het beeld onder 18–24-jarigen is voor vrouwen ongeveer gelijk aan dat voor mannen: ruim 80 procent heeft of wil een vaste relatie. Van de 45–62-jarige vrouwen wil twee derde (voorlopig) geen vaste partner.
Relatieverleden
Mannen die ooit gehuwd zijn geweest, hebben of willen vaker een vaste relatie dan vrouwen die gehuwd zijn geweest. Deze vrouwen willen bijna twee keer zo vaak definitief geen vaste relatie als mannen.Voor degenen die nooit getrouwd zijn geweest, geldt het tegenovergestelde: ongehuwde vrouwen hebben vaker een vaste relatie dan ongehuwde mannen. Ongehuwde mannen willen bovendien vaker definitief geen vaste relatie dan ongehuwde vrouwen
Definitief alleen
Van de vrouwen die definitief geen vaste relatie willen en in het verleden getrouwd zijn geweest, geeft ruim de helft aan dat een relatie veel problemen geeft en dat de slechte ervaringen uit vorige relaties een rol hebben gespeeld in de keuze om alleen te blijven. Iets minder dan de helft van deze vrouwen heeft geen hoge verwachtingen van relaties.Ruim acht op de tien vrouwen met kinderen zeggen geen vaste relatie meer te willen hebben. Zij blijven liever alleen met de kinderen.
bron:CBS