Er komen meer mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren in rivierbeddingen. Er zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden. Zo moet de rivier de ruimte behouden voor een veilige afvoer en berging van rivierwater. Voor burgers en bedrijven geldt altijd dat eventuele schade als gevolg van hoogwater voor eigen rekening is. Dit staat in de nieuwe Beleidslijn grote rivieren van staatssecretaris Schultz (VenW) en minister Dekker (VROM), die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De nieuwe Beleidslijn maakt het mogelijk om bestaande bebouwing in het rivierbed een nieuwe bestemming te geven. Hierdoor wordt leegstand voorkomen. Daarnaast blijven delen van het rivierbed voorbehouden aan rivieractiviteiten, zoals overslagbedrijven, scheepswerven, jachthavens en waterrecreatie. Andere activiteiten zijn alleen mogelijk als gemeenten op andere locaties maatregelen nemen die de rivier verruimen. Op vijftien plaatsen langs de grote rivieren kunnen gemeenten al experimenteren met innovatieve bouwvormen. Voorwaarde is dat de bouwwijze is aangepast aan de dynamiek van het water, bijvoorbeeld drijvende woningen of bebouwing op palen.
Hoog water
De Beleidslijn geldt voor alle grote rivieren en is bedoeld om plannen en projecten in de uiterwaarden te beoordelen. Een harde voorwaarde is dat de rivier de ruimte behoudt die nodig is voor een veilige afvoer en berging van rivierwater. Dit moet de veiligheid waarborgen bij extreme waterstanden.
bron:RVD