Bij crises, rampen of incidenten in Nederland zal Defensie sneller èn meer mensen, specifieke kennis en middelen ter beschikking van civiele autoriteiten stellen. Militairen zullen bij een crisis altijd vallen onder civiel gezag: de burgemeester, de officier van Justitie of in bijzondere gevallen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of Justitie. De ministerraad heeft op voorstel van minister Remkes van BZK en minister Kamp van Defensie ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief met daarin een overzicht van alle maatregelen.

Defensie vervult bij crisisbeheersing en rampenbestrijding niet een incidentele, maar een structurele rol. Civiele en militaire diensten zullen elkaar tijdens, maar ook voorafgaand aan crises, blindelings moeten kunnen vinden. Als de nationale veiligheid in het geding is, moet de burger erop kunnen vertrouwen dat Defensie bijdraagt aan crisisbeheersing. Om hieraan beter invulling te geven zijn afspraken gemaakt over betere procedures en gezamenlijk oefenen, trainen en opleiden van civiele hulpdiensten en militairen. Daarnaast zullen Defensiecapaciteiten worden uitgebreid. Ter illustratie:
- Het continu gegarandeerd beschikbare aantal militairen wordt vergroot van 3.000 naar 4.600 militairen. Dit hogere aantal bestaat merendeels uit specialistische ondersteuning.
- Voor de bewaking en beveiliging van (vitale) objecten levert Defensie een eenheid van bataljonsgrootte (ongeveer 500 militairen).
- Kleine onbemande vliegtuigjes worden aangeschaft voor luchtsurveillance.
- De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) wordt uitgebreid met vier teams zodat de EOD binnen drie uur op vier locaties tegelijk ondersteuning kan verlenen.
- Defensie garandeert de beschikbaarheid van twee samengestelde eenheden (EOD, snelle vaartuigen, duikvaartuig e.d.) voor de bescherming van havens.
- Defensie richt een tweede NBC (nucleair, biologisch, chemisch)-eenheid op. Binnen twee uur moet een NBC-response-eenheid beschikbaar zijn.

Met deze afspraken en uitbreidingen krijgen burgers met relatief kleine investeringen meer zekerheid tegen bedreigingen en meer veiligheid. Met de incidentele kosten, voor de aanschaf van apparatuur en materieel, is een totaalbedrag van 115 miljoen euro gemoeid. De structurele kosten, vooral bedoeld voor personeel, bedragen 35 miljoen euro per jaar.

bron:RVD