In tegenstelling tot de berichtgeving in de Volkskrant van vrijdagmorgen blijft de student uit het buitenland helemaal niet weg uit Nederland. Het aantal aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) met als verblijfsdoel studie is juist met ruim tien procent toegenomen van 5924 aanvragen in 2004 tot 6527 aanvragen in 2005. Dit blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Studenten hoeven slechts circa twee weken te wachten op de beslissing op hun mvv-aanvraag.

De toename van het aantal mvv-aanvragen voor studie volgt op een afname in het jaar 2004, waaraan twee belangrijke oorzaken ten grondslag lagen. In de eerste plaats zijn inwoners van de op 1 mei 2004 toegetreden EU-lidstaten sindsdien niet meer mvv-plichtig. Uit deze landen kwamen ruim 1500 mvv-aanvragen per jaar. Een andere oorzaak voor de daling is de op 1 februari 2004 ingevoerde verplichting voor Chinese studenten om het certificaat van de Netherlands Education Support Office (NESO-certificaat) te overleggen, alvorens zij een mvv-aanvraag kunnen indienen. Dit NESO-certificaat wordt pas afgegeven na verificatie van de getoonde diploma’s van de vooropleiding en het succesvol afleggen van een taalvaardigheidstoets Engels. Het certificaat werd ingesteld, nadat diplomatieke posten in China signaleerden dat Chinese studenten geen Engels spraken of geen juiste vooropleiding hadden voor toelating aan een HBO- of universitaire instelling. Door deze verplichting om misbruik tegen te gaan daalde het aantal Chinese studenten met 1200.
De beslistermijnen van mvv-aanvragen zijn de afgelopen jaren gedaald, in het bijzonder door de start van het Loket Studie Verkort. Waar een student in 2002 ongeveer tien weken moest wachten op een beslissing is anno 2005 na circa twee weken duidelijkheid over de mvv-aanvraag. Ook de behandeltermijn van een verblijfsvergunning studie is sinds 2004 gedaald, namelijk van 14 weken naar 8 weken. Indien studenten langer wachten dan de gemiddelde beslistermijnen is de onvolledigheid van de aanvragen veelal de oorzaak.

Op het Loket Studie Verkort van de IND worden de verzoeken om advies tot afgifte van mvv voor het doel studie behandeld van convenanthouders op HBO- en universitair niveau. Inmiddels hebben 74 instellingen, waaronder alle grote HBO- en WO-instellingen, een convenant afgesloten met de IND voor een verkorte procedure voor een mvv. In ruil voor een verkorte procedure bij het Loket Studie Verkort, zorgen de onderwijsinstellingen ervoor dat de verzoeken voorzien zijn van alle documenten en gegevens die benodigd zijn voor de beoordeling van het verzoek. Samen met de NUFFIC zijn de onderwijsinstellingen voorgelicht over deze werkwijze. Daarmee kent Nederland kent een relatief soepel toelatingsbesluit ten aanzien van studenten.
bron:RVD