Met informatie van bewoners uit de wijkpanels gericht aan de slag gaan. Dat is wat er binnen het politiekorps Noord-Holland Noord steeds vaker gebeurt. In vrijwel alle gemeenten in de regio worden door de wijkcoördinatoren avonden georganiseerd voor buurtbewoners waarin zij kunnen aangeven wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de politie in de wijk. Vaak wordt hierin ook te hard rijden genoemd. Het verkeershandhavingsteam, dat de politie ondersteunt bij het vergroten van de verkeersveiligheid, richt naar aanleiding van die input haar focus sinds kort ook op verkeer binnen de bebouwde kom.

Dit betekent dat op een aantal locaties in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, Heiloo en Castricum extra verkeerscontroles zullen plaatsvinden op plaatsen die bewoners in de wijkpanels naar voren hebben laten komen. In Alk-maar en Heerhugowaard is reeds gestart met de extra inzet, tot grote tevreden-heid van de buurtbewoners!

Middenweg en Vondelstraat
De laatste tijd is het verkeershandhavingsteam vaak te vinden op de Middenweg in Heerhugowaard en de Vondelstraat in Alkmaar. Dit zijn de eerste twee wegen waar op verzoek van de bewoners extra wordt gecontroleerd door dit speciale verkeersteam. Daarnaast zijn er nog op vele locaties controles die door agenten worden uitgevoerd. Ook die controles vinden steeds vaker plaats op verzoek van de buurtbewoners. Het enthousiasme van de bewoners is goed zichtbaar. Ze bieden de agenten koffie aan en halen graag de auto even weg zodat de controle voor de eigen deur kan plaatsvinden. Duimen gaan omhoog en bewoners vertellen dat ze zien dat de verkeersveiligheid erop vooruit gaat.

Metingen
Om te bekijken of de verkeerssituatie werkelijk verbetert, worden er verschillende metingen verricht door het verkeershandhavingsteam. Met de nulmeting wordt zichtbaar hoeveel auto’s, vrachtwagens, fietsen of brommers er op welke tijdstippen passeren. Aan de hand daarvan is te zien wanneer er meestal te hard wordt gereden en wanneer er dus het beste kan worden gecontroleerd en of er inderdaad te hard wordt gereden. Na verloop van tijd wordt weer gemeten om te kijken of de controles ook hebben geresulteerd in minder overtredingen. Begin van dit jaar was de start en over een aantal weken moet zichtbaar zijn of de frequente controles op deze plaatsen hebben geleid tot minder hard rijden en minder ongevallen.

Controles op meer wegen
Binnenkort breidt het verkeershandhavingsteam de controles binnen de bebouwde kom uit met een aantal andere wegen. Ook dit zijn locaties die door buurtbewoners werden aangewezen als gevaarlijk wegens te hard rijden. Het gaat om in totaal ruim 50 locaties, waaronder de Westerweg, de Laan van Parijs, de Laan van Athene en de Laan van Straatsburg in Alkmaar. De Soomerwegh en Oranjelaan in Castricum, de Vondellaan in Heerhugowaard en de Geesterweg in Akersloot.
De informatie hiervoor is door wijkcoördinatoren verzameld tijdens zogenaamde bewonersavonden. Tijdens die avonden konden de bewoners bij de wijkagent aangeven wat aandachtspunten voor de politie zijn in de wijk. Te hard rijden op wegen in de wijk scoorde vaak hoog. Net als de andere onderwerpen die ter sprake kwamen, is ook het onderwerp verkeer gericht aangepakt.
De uitbreiding van het gebied buiten de bebouwde kom met de wegen binnen de bebouwde kom is een pilot van het verkeershandhavingsteam in heel Noord-Kennemerland. Wanneer dit genoeg effect heeft en ook de bewoners minder overlast ervaren, zal er mogelijk een uitbreiding komen van de locaties. Over deze nieuwe focus van het verkeershandhavingsteam hebben de korpsleiding van de politie Noord-Holland Noord en landelijk verkeersofficier Koos Spee deze week een convenant getekend.
Verkeersveiligheid vergroten
De controles worden uitgevoerd met behulp van laserguns en radarauto's. Belangrijkste doel is de verkeersveiligheid vergroten, niet het schrijven van zoveel mogelijk bonnen. Dit geldt overigens ook voor de huidige controles op de N-wegen. En met resultaat. Voordat streng werd gecontroleerd op deze wegen in de regio Noord-Holland Noord reed drie jaar geleden 17% van de bestuurders harder dan 80 km/u. Nu is dat nog 2,5 tot 3 %. Ook is het aantal ongelukken met letselschade beduidend afgenomen. Zodra er resultaten van de extra controles binnen de bebouwde kom bekend zijn, wordt dit gepubliceerd.
 
 
bron:Politie Noord Holland Noord