Mensen doen steeds vaker een opleiding of cursus als zij geen scholier of student meer zijn. De deelname aan deze post-initiële opleidingen is gestegen van bijna 12 procent van de bevolking in 1995 tot 15 procent in 2003.

Vrouwen hebben achterstand ingelopen
Onder vrouwen was de deelname in 2003 vrijwel even hoog als onder mannen. Daarmee hebben zij de achterstand die zij in 1995 hadden volledig ingelopen. Van de 20-29-jarigen deed een op de vijf een post-initiële cursus of opleiding. Met het stijgen van de leeftijd loopt deelname aan post-initieel onderwijs gestaag terug. Van de 60-64-jarigen deed nog maar 5 procent een cursus of opleiding.

Post-initiële opleidingen korter en minder intensief
De lengte van de opleidingen en het aantal lessen varieert flink. Post-initiële opleidingen zijn in het algemeen wat korter en niet zo intensief als initiële opleidingen. Meer dan de helft is korter dan een jaar en de helft van de langere opleidingen heeft minder dan zes uur les per week. Een kwart van de opleidingen is economisch, administratief of commercieel, eenvijfde ligt op het terrein van onderwijs en humaniora (vooral talencursussen).

Doel is werkgerelateerd
Arbeidsmarktmotieven speelden bij 84 procent van de deelnemers aan post-initieel onderwijs een rol. Meest genoemde redenen zijn de wens "bij te blijven" en "het vinden van ander werk". Van de werknemers die deelnamen aan een opleiding kreeg 38 procent studieverlof van de werkgever.

Cursussen vaker niet zelf gefinancierd
In 2003 heeft 49 procent de cursus niet zelf betaald en 9 procent betaalde een gedeelte zelf. De financiering door anderen (doorgaans de werkgever) is in de afgelopen tijd wat toegenomen. In 2000 betaalde nog 45 procent de opleiding niet zelf.

Niet alle werknemers krijgen evenveel financiële ondersteuning. In kleinere bedrijven betaalt men veel vaker zijn cursus zelf dan in grotere bedrijven. In de handel en horeca betaalden de werkenden met 54 procent het vaakst zijn cursus geheel zelf

bron:CBS